At Monday
 • Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Manager (a.i.) die ER gewoon wil ZIJN (non-profit). Adviseur op het gebied van wonen, welzijn & zorg én langer zelfstandig thuis wonen. Toezichthouder / commissaris vooral op het gebied van de…

Persoonlijk

Manager (a.i.) die ER gewoon wil ZIJN (non-profit).
Adviseur op het gebied van wonen, welzijn & zorg én langer zelfstandig thuis wonen. Toezichthouder / commissaris vooral op het gebied van de volkshuisvesting.
SAMEN .... met mensen, voor mensen!

Profiel
• Een bestuurder die past bij organisaties die zich willen verbeteren in het leveren van de maatschappelijke prestaties waarbij
aan de ene kant gestuurd wordt op een balans tussen effectiviteit en efficiency en aan de andere kant sprake is van een
stevige verbinding met de stakeholders van de organisatie.
• Als manager in staat om individuen binnen teams complementair te laten functioneren en op die manier te kunnen laten
bewegen passend bij gewenste veranderingen.
• Als collega de brenger van senioriteit zonder daarbij de inbreng van anderen kleiner te maken.

Competenties / eigenschappen
• Strateeg die visie durft te ontwikkelen met inbreng van stakeholders
• Samenwerker en verbinder met sterk gevoel voor maatschappelijke relevantie
• Teambuilder / coachend leidinggever
• Integere people-manager, inspirerend en ondernemend, open en eerlijk, loyaal
• Goede communicator / motivator

Werkervaring
2010 – juni 2013 : Woningstichting Thús Wonen, Dokkum
- 2010 – maart 2011 : Directeur-bestuurder
- maart 2011 - oktober 2012 : Directeur Middelen
- oktober 2012 – juni 2013 : Adviseur
Thús Wonen is per 1 januari 2010 ontstaan na een fusie tussen Woningcorporatie Dongeradeel (Dokkum) en Woningstichting Thús wonen (Broeksterwâld). Het woningbezit bedraagt ca. 6.500 Vhe’s. De personele organisatie bestaat uit 50 personeelsleden bij Thús Wonen en 27 werknemers bij het hieraan gelieerde zelfstandige onderhoudsbedrijf Tsjnst BV.

Resultaten:
* het succesvol implementeren van de fusie;
* het ondernemingsplan 2010-2012 “Thús Wonen zeilt scherp aan de wind”, met als rode draad daarin de bedrijfsvisie op de
Klant (klantvriendelijk), de Onderneming (kostenbewustzijn) en de Medewerker (organisatie-loyaliteit);
* de totstandkoming van een vernieuwend en vooruitstrevend strategisch voorraadbeleid;
* de reorganisatie van de sector Klant & Markt door o.a. de invoering van een klantcontactcentrum (KCC) en het klant-
relatiebeheer;
* de efficiency- en effectiviteitslag binnen de financiële administratie (taakstellende begroting, budgetbewakings-systeem,
managementinformatiesysteem);
* de totstandkoming van een toekomstvisie op het onderhoudsbedrijf Tsjnst BV;
* de aanzet tot een nieuw kantoor voor de organisatie vanuit het thema Het Nieuwe Werken en de doorvertaling ervan naar een
lean & mean-organisatie;
* de totstandkoming van een beleidsplan rond “plattelandszorg: zorg voor het platteland”;

1996 – 2009 : Woningcorporatie Dongeradeel, Dokkum - Directeur-bestuurder
± 3.300 Vhe’s in 1996 in een krimpende huurmarkt (2010: ± 2.750 Vhe’s), 35 personeelsleden, eigen onderhoudsdienst.

1996 was het keerpunt voor de organisatie Woningcorporatie Dongeradeel. De organisatie had te kampen met een structurele leegstand, waardoor ook de financiële positie verre van goed te noemen was, de woningmarkt in Noordoost Fryslân stond, en staat nog steeds, zwaar onder druk, en daarnaast was de bevolkingsontwikkeling niet om naar huis te schrijven. De organisatie werd omgezet van een 3-lagen structuur naar een 2-lagen structuur, de Raad van Toezicht moest een professionalisering doormaken en ook het Managementteam was bezig te professionaliseren. In de 13 jaar dat ik leiding heb gegeven aan deze organisatie, zijn wij (zoiets doe je niet alleen) in staat gebleken om:

Resultaten:
* een financieel gezonde organisatie met de nodige financiële, armslag;
* ombuiging van een structurele leegstand van ca. 100 woningen naar alleen mutatieleegstand;
* ontwikkeling van een professionele organisatie, die berekend was op haar taken;
* een ondernemingsplan “Bewegen op glad ijs: de kunst van het evenwicht houden”
* de ontwikkeling van een strategisch voorraadbeleid, die recht deed aan de doelgroepen van beleid, aan de positie van een
woningcorporatie en aan het woningmarktgebied;
* diverse projectontwikkelingen vanuit een duidelijke doelgroepenbenadering. Voorbeelden hiervan zijn:
* een multifunctioneel woonzorgcentrum in Metslawier;
* herstructureringsproject in de Watertorenbuurt te Dokkum en in verschillende dorpen van de gemeente;
* de transformatie van een voormalige huisartsenpraktijk tot een hospice met 5 zorgplaatsen nabij het ziekenhuis in Dokkum;
* het mee-ontwikkelen van een woonzorgzone in Ternaard vanuit de benadering: van intramuraal naar extramuraal;
* een woongebouw met enerzijds een voorziening voor begeleid zelfstandig wonen voor meervoudige gehandicapten en
anderzijds met zelfstandige appartementen voor ouderen;
* en uiteraard de gewone projectontwikkelingen in stad en op het platteland van m.n. eengezinswoningen.
- Het initiëren van projecten op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, etc. Voorbeelden:
- het naar Dokkum halen van De Slimste Woning van Nederland, een voorbeeldproject van Smart Homes op het gebied
van ‘slim wonen’.
- in combinatie met De Slimste Woning werd voor het eerst in Nederland de zgn. mantelzorgwoning aan het publiek getoond;
- de “Aanpak Rotte Kiezen”, een project om verpaupering van particulier bezit in de kernen van dorpen tegen te gaan om de
leefbaarheid te bevorderen.

1986 – 1995 : Woningstichting De Groene Zoom, Ermelo (thans onderdeel van UWOON te Harderwijk) - Directeur

Resultaten:
* Omzetting van de verenigingsstructuur in een stichtingsstructuur;
* Omzetting van een beheergerichte in een marktgerichte organisatie: van sociaal verhuurder naar sociaal ondernemer;
* Realisatie van (premie-)koopwoningen door de woningcorporatie;
* Privatisering van de woonruimteverdeling en de invoering van een systeem van marktgerichte woonruimteverdeling;
* Opstarten van experimenten, zoals:
- De zorg-EHBO
- De herplaatsbare traplift
- De herplaatsbare aanleununit voor m.n. ouderen;
- Invoering van het zgn. onderhoudsabonnement en het Woonservice Plus-pakket;
- Oprichting en voorzitterschap van het Netwerk Instellingen Zorg Ermelo (NIZE): een samenwerkingsverband tussen de
woningcorporatie en verschillende zorg- en welzijnsinstellingen;
- Opstellen van een algemene beleidsnota en meer specifieker van het mutatiebeleid. Implementatie van het desbetreffende
beleid en sturing aan het proces;
- Initiëren van een project Groepswonen voor ouderen;

Daarnaast heb ik mij ook actief ingezet:
* in de ontwikkeling, planvorming, -begeleiding en –uitvoering en advisering van 5 recreatiebungalows t.b.v. de Sector
Verblijfsrecreatie / Dennenheul van Stichting Woonvoorzieningen Sonneheerdt te Ermelo;
* als adviseur van het bestuur van Stichting Welzijn Ouderen Ermelo t.a.v. de uitbreiding van het dienstencentrum en de
omvorming tot een multifunctioneel wijkcentrum;
* in het opstarten en verder ontwikkelen van een initiatief rond de verzelfstandiging van de functie wonen en het beheer van het
onroerend goed bij zorginstellingen (’s Heerenloo – Lozenoord (zwakzinnigenzorg) / Sonneheerdt (blindeninstituut) /
Sonnevanck (psychiatrie);
* voor het opstarten en ontwikkelen van een initiatief op het gebied van het aanbieden van onderhoudspakketten aan
eigenaar/bewoners;
* in de ontwikkeling van een idee rond luxe zelfstandig wonen met een 24-uurs zorggarantie.

1985 - 1986 : Pensioenfonds PGGM, Zeist - Financieel-administratief medewerker afd. exploitatie belegging OG
Nederland
1985 - 1985 : Kok Groep Nederland BV, Rotterdam - Wnd. kantoordirecteur Arnhem
1981 – 1985 : SBW - Stichting Bijzondere Woningbouw / SBB - Stichting Bijzondere Bouw / NSH –
Nationale Stichting Huis, Amersfoort - Hoofd Administratie
1978 – 1981 : SBW - Stichting Bijzondere Woningbouw, Amersfoort - Administrateur
1976 – 1978 : Woningbouwstichting 'Stichting Maasland', Ravenstein (thans onderdeel van Stichting Mooiland o.a. in
Grave) - Administratief medewerker afd. verhuur

Opleiding
1973 - 1976 : HEAO - bedrijfseconomie (Arnhem)
1970 - 1973 : MEAO - vrije richting (Amersfoort)
1966 - 1970 : Mulo A + wiskunde (Weert)

Cursussen en trainingen
* NWR-Managementopleiding
* Basisvaardigheden in PR en Voorlichting
* Kijk op Kwaliteit van de Organisatie: invoeren ISO 9000 – serie voor woningcorporaties
* Strategisch Voorraadbeleid
* Van Woonvisie tot prestatieafspraken
* diverse ééndaagse, vakinhoudelijke cursussen, seminars, congressen, e.d.

Nevenactiviteiten
* Woningbouwcorporatie De Bouwvereniging te Harlingen - lid Raad van Commissarissen
* Stichting MOned (Maatschappelijk Ondernemend nederland) - bestuurslid (penningmeester) en lid van de zgn. ‘denktank’
* Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel - bestuurslid (penningmeester)
* Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Noordoost-Friesland - vrijwilliger en bestuurslid
* Stichting Oud Dockum - bestuurslid
* Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland – penningmeester

* Initiator van, medewerking verlenend c.q. samenwerkend aan projecten, zoals:
- Het opzetten van een dorpscoöperatie, als antwoord op:
- de terugtrekkende beweging van woningcorporaties in dorpen op het platteland en het toch beschikbaar houden van
huurwoningen voor het dorp,
- de mogelijke verdeling van de toch beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers over de verschillende projecten (buurt- c.q.
dorpswinkel, de zorgbrigadier, klussendienst, mantelzorgscherm, etc.)
- Het neerzetten van een organisatie ten behoeve van de verdere ontwikkeling van wandelpaden langs de waddenkust, waarbij
één van de uitgangspunten is de transitie van leegstaande woningen (zowel in particulier eigendom als van
woningcorporaties) in ‘bed en brochje’-achtige accommodaties, evenals de stimulering van de lokale en regionale economie
(als antwoord op c.q. uitdaging in de krimp-discussie).
- Het ontwikkelen van een model ten behoeve van de transitie en de ondersteuning van de veranderende toezichtsrol van de
gemeenten op woningcorporaties.
- Het langer zelfstandig thuis kunnen blijven en willen wonen, gezien vanuit de bewoner (de mens), de woning (het huis), de
gewenste c.q noodzakelijke zorg en het welzijn (de producten en diensten) en de daarbij behorende onderlinge samenhang.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Mijn specialisme

Volkshuisvesting / sociale woningbouw
Langer zelfstandig thuis wonen

Mijn specialisme

Volkshuisvesting / sociale woningbouw
Langer zelfstandig thuis wonen

Werkervaring

01-01-2016 tot heden
Stichting herstel dorpen en Bildtdijken, St.-Annaparochie
Voorzitter Bestuur

01-01-2014 tot heden
Woningbouwcorporatie v/h De Bouwvereniging, Harlingen
Voorzitter Raad van Commissarissen / lid Remuneratiecommissie

01-01-2010 tot 01-06-2013
Woningstichting Thús Wonen, Dokkum
Directeur-bestuurder / directeur Middelen / adviseur

01-09-1996 tot 01-01-2010
Woningcorporatie Dongeradeel (thans onderdeel van Wst. Thús Wonen), Dokkum
Directeur-bestuurder

1986 tot 1996
Woningstichting De Groene Zoom (thans onderdeel van Uwoon), Ermelo
Directeur

Werkervaring

01-01-2016 tot heden
Stichting herstel dorpen en Bildtdijken, St.-Annaparochie
Voorzitter Bestuur

01-01-2014 tot heden
Woningbouwcorporatie v/h De Bouwvereniging, Harlingen
Voorzitter Raad van Commissarissen / lid Remuneratiecommissie

01-01-2010 tot 01-06-2013
Woningstichting Thús Wonen, Dokkum
Directeur-bestuurder / directeur Middelen / adviseur

01-09-1996 tot 01-01-2010
Woningcorporatie Dongeradeel (thans onderdeel van Wst. Thús Wonen), Dokkum
Directeur-bestuurder

1986 tot 1996
Woningstichting De Groene Zoom (thans onderdeel van Uwoon), Ermelo
Directeur

Software kennis

 • MS Excel
 • MS Word
 • Facebook
 • Linkedin
 • MS Powerpoint

Software kennis


 • MS Excel
 • MS Word
 • Facebook
 • Linkedin
 • MS Powerpoint
 • Office 365
 • Wordpress
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
Lees meer

Opleiding

01-08-1973 tot 01-07-1976
HEAO - BE (Arnhem)

01-08-1970 tot 01-07-1973
MEAO - vrije richting (Amersfoort)

01-08-1966 tot 01-07-1970
Mulo A + wiskunde (Weert)

Opleiding

01-08-1973 tot 01-07-1976
HEAO - BE (Arnhem)

01-08-1970 tot 01-07-1973
MEAO - vrije richting (Amersfoort)

01-08-1966 tot 01-07-1970
Mulo A + wiskunde (Weert)

Kerncompetenties

 • Luisteren
 • Integriteit
 • Betrokkenheid
 • Mondelinge vaardigheid
 • Motiveren

Kerncompetenties


 • Luisteren
 • Integriteit
 • Betrokkenheid
 • Mondelinge vaardigheid
 • Motiveren
 • Stressbestendigheid
 • Snel schakelen
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Samenwerken
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Oordeelsvorming
 • Samenbindend leiderschap
 • Probleemanalyse
 • Onafhankelijkheid
 • Klantgerichtheid
 • Zelfinzicht
 • Anticiperen
 • Vasthoudendheid
 • Toewijding
 • Energie
 • Informatie-analyse
 • Toekomstvisie
 • Timemanagement
 • Verandervermogen
 • Prioritering
 • Plannen en organiseren
 • Ambitie
 • Besluitvaardigheid
 • Creativiteit
 • Delegeren
 • Discipline
 • Durf
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Aanpassingsvermogen
 • Organisatiegericht aansturen
 • Overtuigingskracht
 • Zelfvertrouwen
 • Omgang met details
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Augustus 2014 – heden
Stichting Route Kunst-aan-Huis
Voorzitter / fondsenwerver

Maart 2014 – heden
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Noordoost-Friesland
Bestuurslid én vrijwilliger

December 2012 – heden
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel (SMD)
Bestuurslid / Secretaris - penningmeester

September 2013 – heden
Stichting MOned (Maatschappelijk Ondernemend nederland)
bestuurslid / penningmeester

2005 – heden
Stichting Oud Dockum
Bestuurslid

Hobby's & interesses

Augustus 2014 – heden
Stichting Route Kunst-aan-Huis
Voorzitter / fondsenwerver

Maart 2014 – heden
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Noordoost-Friesland
Bestuurslid én vrijwilliger

December 2012 – heden
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel (SMD)
Bestuurslid / Secretaris - penningmeester

September 2013 – heden
Stichting MOned (Maatschappelijk Ondernemend nederland)
bestuurslid / penningmeester

2005 – heden
Stichting Oud Dockum
Bestuurslid

Lees meer

Eigenschappen

Integer / sociaal / invoelend / inlevend / wegcijferend / mensenmens / er altijd willen zijn … voor iedereen / luisterend

Eigenschappen

Integer / sociaal / invoelend / inlevend / wegcijferend / mensenmens / er altijd willen zijn … voor iedereen / luisterend

Mijn actuele situatie

 • Functie: commissaris nv, bv, manager woningbouwvereniging, manager woondiensten, organisatieadviseur
 • Sector: Vastgoed & Makelaardij, Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: manager woningbouwvereniging, manager woondiensten, office manager
 • Sector: Vastgoed & Makelaardij
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 5.000 - 7.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Wim Megens te bekijken