• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

1980 - 1985: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
In de periode juli 1980 - februari 1982 heb ik mijn vervangende dienstplicht vervuld als onderzoeker voor de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Samen met Leo Zwarts onderzoek gedaan naar steltlopers en hun voedselaanbod in de Waddenzee. Het betrof een veldonderzoek in de verwaarloosde landaanwinningswerken voor de Friese waddenkust. Ik heb zowel aan het foerageergedrag van de vogels als aan de ecologie van diverse soorten macrofauna gewerkt. Daarbij had het laatste vooral betrekking op seizoensfluctuaties in de diepteverspreiding van de dieren en daarmee op hun beschikbaarheid als voedsel voor de vogels. Deze relaties heb ik nog nauwkeuriger onderzocht in een experimentele opstelling. Vervolgens, tot en met december 1984, een onbetaalde voortzetting van voornoemd onderzoek, met nadruk op computerisering en analyse van het gegevensbestand. Tijdens het eerste halfjaar van 1985 een tijdelijke aanstelling als onderzoeker bij de RIJP. Mijn hoofdopdracht was het analyseren van eerder verzamelde gegevens over steltlopers en hun voedselaanbod in de Waddenzee en het voorbereiden van een publicatie hierover. Daarnaast heb ik een bemonstering van macrofauna in het IJsselmeer uitgevoerd, de determinatie van een deel van de monsters verzorgd en een rapport over soortensamenstelling en verspreiding geschreven. De rapportage was aangevraagd door de adviescommissie die moest oordelen over de plannen voor de aanleg van een hydro-elektrische centrale (het "Plan Lievense").

1985 - 1989: Rijksuniversiteit Leiden
Veldonderzoek ter voorbereiding op een promotie. Het vier jaar durende veldwerk vond plaats vanuit Mwanza, aan het Tanzaniaanse deel van het Victoriameer. Ik deed dit onderzoek als lid van het Haplochromis Ecology Survey Team (HEST) van de Rijksuniversiteit Leiden, in samenwerking met het Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIRI) en de vakgroep Visteelt en Visserij van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Mijn onderzoek was gericht op het vaststellen van effecten van de explosieve populatietoename van de Nijlbaars, een door de mens geïntroduceerde roofvis, door het aquatische ecosysteem. Daarbij stonden zoöplankton-etende vissen en vis-etende vogels centraal. Omdat in 1989, kort voor de afloop van het veldonderzoek, mijn vrouw overleed bij de geboorte van onze dochter, is het verwerken van de onderzoeksresultaten jaren uitgesteld (zie werkervaring periode 1996 - 2000).

1989 - 1990 Rijksuniversiteit Leiden
Onbetaald gastmedewerker. Analyseren van de eerder zelf verzamelde gegevens over het verstoorde ecosysteem van het Victoriameer en het voorbereiden van presentaties en publicaties hierover.

1991 - 1995: Heidemij Advies BV en Rijksuniversiteit Groningen (vakgroep dierecologie)
Tijdelijke aanstellingen, van respectievelijk drie en twee jaar, als door Rijkswaterstaat gefinancierde onderzoeker. Mijn opdracht was in beide gevallen het analyseren van de eerder samen met Leo Zwarts verzamelde gegevens over steltlopers en hun voedselaanbod in de Waddenzee (zie werkervaring 1980 - 1985) en het voorbereiden van publicaties hierover.

1996 - 2000: Rijksuniversiteit Leiden
Onbetaald gastmedewerker. Analyseren/publiceren van eerder verzamelde gegevens over het verstoorde ecosysteem van het Victoriameer. Schrijven van een proefschrift. De promotie vond plaats op 16 juni 1998 te Leiden. Vervolgens het schrijven van subsidieaanvragen voor post-doc onderzoek in het Victoriameer. Deze aanvragen zijn gehonoreerd en het onderzoek is door mijzelf uitgevoerd in de periode augustus 2000 - juli 2002 (zie werkervaring 2000 - 2002).

1998 - 2000: Koeman en Bijkerk bv (ecologisch onderzoeks- en adviesbureau)
Meerdere aanstellingen als projectmedewerker op projectbasis. Dit betrof onder andere de redactie van de Nederlandstalige versie van het Wadden Sea Quality Status Report en een literatuurstudie naar de effecten van klimaatverandering op aquatische gemeenschappen. In het eerste halfjaar van 2000 was ik voltijds gedetacheerd bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee van Rijkswaterstaat. Daar heb ik samen met Paddy Walker en Jaap de Vlas de mogelijkheden verkend voor een meer geleidelijke zoet-zoutovergang bij de Afsluitdijk. Dit vormde de eerste aanzet tot het onlangs genomen besluit tot aanleg van de Vismigratierivier

2000 - 2002: Universiteit Leiden
Post-doc aanstelling voor ecologisch veldonderzoek in het Tanzaniaanse deel van het Victoriameer. Mijn hoofdtaak was het verkrijgen van inzicht in het verschil in het vermogen tot populatieherstel van diverse trofische groepen van cichlide vissen na de dramatische achteruitgang in soorten in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het uitsterven van enkele honderden soorten (onderwerp van mijn promotie-onderzoek in de periode 1985 - 1989) kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de opkomst van een door de mens geïntroduceerde roofvis, de Nijlbaars. Na overbevissing in de jaren negentig is de populatiegrootte van de Nijlbaars sterk gereduceerd. De kansen op zowel uitsterven als herstel voor cichlide soorten blijken af te hangen van een complex samenspel van gespecialiseerde morfologische structuren van de cichliden, overlap van hun habitat met dat van de Nijlbaars en de diverse effecten van overbemesting van het meer op de waterkwaliteit.

2002 - 2014 Universiteit Leiden
Onbetaald gastmedewerker. Analyseren/publiceren van eerder verzamelde gegevens over het ecosysteem van het Victoriameer. Begeleiden van promovendi.

Lid promotiecommissie
• Jacco van Rijssel (2014) Adaptive responses to environmental changes in Lake Victoria cichlids. Universiteit Leiden.
• Mary Kishe-Machumu (2012) Inter-guild differences and possible causes of the recovery of cichlid species in Lake Victoria, Tanzania. Universiteit Leiden (co-promotor).
• Kim Vermonden (2010) Key factors for biodiversity of urban water systems. Radboud Universiteit Nijmegen.
• Eshete Dejen (2003) Ecology and potential for fishery of the small barbs (Cyprinidae, Teleostei) of Lake Tana, Ethiopia. Wageningen Universiteit.

2002 - 2015 Koeman en Bijkerk bv
Een vaste aanstelling als projectleider ecologie en vanaf 1 maart 2013 tot en met 31 mei 2015 als wetenschappelijk stafmedewerker. Als adviseur en/of onderzoeker was ik betrokken bij vele projecten op het gebied van, onder andere, effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op flora en fauna (Flora- en faunawet), passende beoordelingen Natura 2000-gebieden, implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), KRW-beoordelingen (alle biologische kwaliteitselementen in zoete en zoute wateren), ingreep-effectrelaties, herstel zoet-zoutovergangen, trendanalyses ecologische waterkwaliteit en klimaatverandering, visstand- en vismigratie-onderzoek, hydrobiologische monitoring, zwemmersjeuk en monitoring van macrofauna in het Waddengebied.
Vanuit mijn academische achtergrond ben ik gewend om mijn onderzoeksresultaten op internationale podia uit te dragen. Koeman en Bijkerk heb ik ook op veel symposia vertegenwoordigd. In mijn laatste functie vormde dit, samen met het ondersteunen van collega's bij het wetenschappelijk verantwoord rapporteren en het volgen van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied, een belangrijk deel van mijn niet-projectgebonden werk. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en automatiseren van ons rapportmodel en het onderhouden van onze website en Facebookpagina.

Onderwijservaring

• Als onderdeel van mijn deelname aan het Wadden-onderzoek van de RIJP (1980-1985) verzorgde ik mede de begeleiding van een aantal doctoraalstudenten en deelnemers aan de jaarlijkse derdejaarscursus dieroecologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1981 heb ik een groot deel van de begeleiding van de voorjaarscursus voor mijn rekening genomen.
• Tijdens mijn eerste verblijf in Tanzania (1985-1989) bestond een gedeelte van mijn werk uit het begeleiden van Tanzaniaanse Master- en Nederlandse doctoraal-studenten die voor een cursus, stage, of doctoraalonderwerp naar het veldstation kwamen. Ook heb ik in deze tijd voortdurend counterpart onderzoekers begeleid tijdens hun PhD studie. Ik was 'lecturer' tijdens de zeven-weekse "HEST/TAFIRI & FAO/DANIDA Regional Seminar on Fish Stocks and Fisheries in Lake Victoria (1989), waar de meeste Lake Victoria-onderzoekers uit Kenya, Tanzania en Uganda bijeen waren.
• Tijdens mijn post-doc project (2000 - 2002) en daarna als gastmedewerker, was ik de begeleider van een tiental Tanzaniaanse en Nederlandse MSc en PhD studenten.
Managementervaring

• In 1984 en 1985 was ik intensief betrokken bij de organisatie van twee expedities naar een waddengebied in Mauretanië voor onderzoek aan overwinterende steltlopers (Project Banc d'Arguin 1985 - 1986; zie “Homeward bound” (1990) in Ardea 78: 1-364). Hoewel ik door het aanvaarden van mijn baan in Tanzania zelf niet kon deelnemen, heb ik wel actief meegewerkt aan het opstellen van de wetenschappelijke doelen en het verkrijgen van de noodzakelijke materialen en fondsen.
• In Tanzania verzorgde ik, in overleg met de overheid, de Nederlandse ambassade en diverse onderzoeksinstituten, het aanvragen van werkvergunningen en andere faciliteiten voor studenten, en de invoer van projectmaterialen. Ook redigeerde ik de kwartaalrapporten van het HEST-project en schreef ik drie onderzoeksvoorstellen die alle zijn gehonoreerd door subsidiegevers. Samen met TAFIRI, FAO en DANIDA, organiseerde ons team (HEST) in 1989 met veel succes een zeven weken durend seminar voor regionale vis- en visserijbiologen. We zijn er in geslaagd om de onderzoekers uit Kenya, Tanzania en Uganda bijeen te brengen en, voor het eerst sinds het uiteenvallen van de East African Community, een gezamenlijke aanpak van het onderzoek op het Victoriameer op te zetten.
• Ook met betrekking tot het verspreiden van onderzoeksresultaten ben ik actief:
- Organisator "Interactions between freshwater fisheries and piscivorous birds", een symposium op het "VII International Congress of Ecology" (Florence, 1998).
- Organisator "Fish responses to eutrophication: tools to test ecological theory", een symposium op het "XI European Congress of Ichthyology" (Tallinn, 2004).
- Lid PAOCC, het internationaal organiserend comité van het vierjaarlijkse Pan-African Ornithological Congress. Tijdens twee reguliere termijnen zat ik in de financiële (2004 - 2008) en in de wetenschappelijke commissie (2008 - 2012). In 2012 ben ik benoemd als 'co-opted member' en in deze algemene functie help ik nu bij de voorbereiding van het congres dat in 2016 in Senegal zal plaatsvinden.
- Sinds 2002 lid van de Editorial Board van het 'open access' wetenschappelijke tijdschrift BMC Ecology.
• In mijn functie als projectleider (2002 - 2013) heb ik veel ervaring opgebouwd met projectmatig werken in een zakelijke omgeving. Hierbij waren het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en het voeren van aquisitie, alsmede het offreren en het aansturen van medewerkers na gunning van opdrachten van groot belang.

Werkervaring

1980 - 1985: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
In de periode juli 1980 - februari 1982 heb ik mijn vervangende dienstplicht vervuld als onderzoeker voor de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Samen met Leo Zwarts onderzoek gedaan naar steltlopers en hun voedselaanbod in de Waddenzee. Het betrof een veldonderzoek in de verwaarloosde landaanwinningswerken voor de Friese waddenkust. Ik heb zowel aan het foerageergedrag van de vogels als aan de ecologie van diverse soorten macrofauna gewerkt. Daarbij had het laatste vooral betrekking op seizoensfluctuaties in de diepteverspreiding van de dieren en daarmee op hun beschikbaarheid als voedsel voor de vogels. Deze relaties heb ik nog nauwkeuriger onderzocht in een experimentele opstelling. Vervolgens, tot en met december 1984, een onbetaalde voortzetting van voornoemd onderzoek, met nadruk op computerisering en analyse van het gegevensbestand. Tijdens het eerste halfjaar van 1985 een tijdelijke aanstelling als onderzoeker bij de RIJP. Mijn hoofdopdracht was het analyseren van eerder verzamelde gegevens over steltlopers en hun voedselaanbod in de Waddenzee en het voorbereiden van een publicatie hierover. Daarnaast heb ik een bemonstering van macrofauna in het IJsselmeer uitgevoerd, de determinatie van een deel van de monsters verzorgd en een rapport over soortensamenstelling en verspreiding geschreven. De rapportage was aangevraagd door de adviescommissie die moest oordelen over de plannen voor de aanleg van een hydro-elektrische centrale (het "Plan Lievense").

1985 - 1989: Rijksuniversiteit Leiden
Veldonderzoek ter voorbereiding op een promotie. Het vier jaar durende veldwerk vond plaats vanuit Mwanza, aan het Tanzaniaanse deel van het Victoriameer. Ik deed dit onderzoek als lid van het Haplochromis Ecology Survey Team (HEST) van de Rijksuniversiteit Leiden, in samenwerking met het Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIRI) en de vakgroep Visteelt en Visserij van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Mijn onderzoek was gericht op het vaststellen van effecten van de explosieve populatietoename van de Nijlbaars, een door de mens geïntroduceerde roofvis, door het aquatische ecosysteem. Daarbij stonden zoöplankton-etende vissen en vis-etende vogels centraal. Omdat in 1989, kort voor de afloop van het veldonderzoek, mijn vrouw overleed bij de geboorte van onze dochter, is het verwerken van de onderzoeksresultaten jaren uitgesteld (zie werkervaring periode 1996 - 2000).

1989 - 1990 Rijksuniversiteit Leiden
Onbetaald gastmedewerker. Analyseren van de eerder zelf verzamelde gegevens over het verstoorde ecosysteem van het Victoriameer en het voorbereiden van presentaties en publicaties hierover.

1991 - 1995: Heidemij Advies BV en Rijksuniversiteit Groningen (vakgroep dierecologie)
Tijdelijke aanstellingen, van respectievelijk drie en twee jaar, als door Rijkswaterstaat gefinancierde onderzoeker. Mijn opdracht was in beide gevallen het analyseren van de eerder samen met Leo Zwarts verzamelde gegevens over steltlopers en hun voedselaanbod in de Waddenzee (zie werkervaring 1980 - 1985) en het voorbereiden van publicaties hierover.

1996 - 2000: Rijksuniversiteit Leiden
Onbetaald gastmedewerker. Analyseren/publiceren van eerder verzamelde gegevens over het verstoorde ecosysteem van het Victoriameer. Schrijven van een proefschrift. De promotie vond plaats op 16 juni 1998 te Leiden. Vervolgens het schrijven van subsidieaanvragen voor post-doc onderzoek in het Victoriameer. Deze aanvragen zijn gehonoreerd en het onderzoek is door mijzelf uitgevoerd in de periode augustus 2000 - juli 2002 (zie werkervaring 2000 - 2002).

1998 - 2000: Koeman en Bijkerk bv (ecologisch onderzoeks- en adviesbureau)
Meerdere aanstellingen als projectmedewerker op projectbasis. Dit betrof onder andere de redactie van de Nederlandstalige versie van het Wadden Sea Quality Status Report en een literatuurstudie naar de effecten van klimaatverandering op aquatische gemeenschappen. In het eerste halfjaar van 2000 was ik voltijds gedetacheerd bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee van Rijkswaterstaat. Daar heb ik samen met Paddy Walker en Jaap de Vlas de mogelijkheden verkend voor een meer geleidelijke zoet-zoutovergang bij de Afsluitdijk. Dit vormde de eerste aanzet tot het onlangs genomen besluit tot aanleg van de Vismigratierivier

2000 - 2002: Universiteit Leiden
Post-doc aanstelling voor ecologisch veldonderzoek in het Tanzaniaanse deel van het Victoriameer. Mijn hoofdtaak was het verkrijgen van inzicht in het verschil in het vermogen tot populatieherstel van diverse trofische groepen van cichlide vissen na de dramatische achteruitgang in soorten in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het uitsterven van enkele honderden soorten (onderwerp van mijn promotie-onderzoek in de periode 1985 - 1989) kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de opkomst van een door de mens geïntroduceerde roofvis, de Nijlbaars. Na overbevissing in de jaren negentig is de populatiegrootte van de Nijlbaars sterk gereduceerd. De kansen op zowel uitsterven als herstel voor cichlide soorten blijken af te hangen van een complex samenspel van gespecialiseerde morfologische structuren van de cichliden, overlap van hun habitat met dat van de Nijlbaars en de diverse effecten van overbemesting van het meer op de waterkwaliteit.

2002 - 2014 Universiteit Leiden
Onbetaald gastmedewerker. Analyseren/publiceren van eerder verzamelde gegevens over het ecosysteem van het Victoriameer. Begeleiden van promovendi.

Lid promotiecommissie
• Jacco van Rijssel (2014) Adaptive responses to environmental changes in Lake Victoria cichlids. Universiteit Leiden.
• Mary Kishe-Machumu (2012) Inter-guild differences and possible causes of the recovery of cichlid species in Lake Victoria, Tanzania. Universiteit Leiden (co-promotor).
• Kim Vermonden (2010) Key factors for biodiversity of urban water systems. Radboud Universiteit Nijmegen.
• Eshete Dejen (2003) Ecology and potential for fishery of the small barbs (Cyprinidae, Teleostei) of Lake Tana, Ethiopia. Wageningen Universiteit.

2002 - 2015 Koeman en Bijkerk bv
Een vaste aanstelling als projectleider ecologie en vanaf 1 maart 2013 tot en met 31 mei 2015 als wetenschappelijk stafmedewerker. Als adviseur en/of onderzoeker was ik betrokken bij vele projecten op het gebied van, onder andere, effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op flora en fauna (Flora- en faunawet), passende beoordelingen Natura 2000-gebieden, implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), KRW-beoordelingen (alle biologische kwaliteitselementen in zoete en zoute wateren), ingreep-effectrelaties, herstel zoet-zoutovergangen, trendanalyses ecologische waterkwaliteit en klimaatverandering, visstand- en vismigratie-onderzoek, hydrobiologische monitoring, zwemmersjeuk en monitoring van macrofauna in het Waddengebied.
Vanuit mijn academische achtergrond ben ik gewend om mijn onderzoeksresultaten op internationale podia uit te dragen. Koeman en Bijkerk heb ik ook op veel symposia vertegenwoordigd. In mijn laatste functie vormde dit, samen met het ondersteunen van collega's bij het wetenschappelijk verantwoord rapporteren en het volgen van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied, een belangrijk deel van mijn niet-projectgebonden werk. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en automatiseren van ons rapportmodel en het onderhouden van onze website en Facebookpagina.

Onderwijservaring

• Als onderdeel van mijn deelname aan het Wadden-onderzoek van de RIJP (1980-1985) verzorgde ik mede de begeleiding van een aantal doctoraalstudenten en deelnemers aan de jaarlijkse derdejaarscursus dieroecologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1981 heb ik een groot deel van de begeleiding van de voorjaarscursus voor mijn rekening genomen.
• Tijdens mijn eerste verblijf in Tanzania (1985-1989) bestond een gedeelte van mijn werk uit het begeleiden van Tanzaniaanse Master- en Nederlandse doctoraal-studenten die voor een cursus, stage, of doctoraalonderwerp naar het veldstation kwamen. Ook heb ik in deze tijd voortdurend counterpart onderzoekers begeleid tijdens hun PhD studie. Ik was 'lecturer' tijdens de zeven-weekse "HEST/TAFIRI & FAO/DANIDA Regional Seminar on Fish Stocks and Fisheries in Lake Victoria (1989), waar de meeste Lake Victoria-onderzoekers uit Kenya, Tanzania en Uganda bijeen waren.
• Tijdens mijn post-doc project (2000 - 2002) en daarna als gastmedewerker, was ik de begeleider van een tiental Tanzaniaanse en Nederlandse MSc en PhD studenten.
Managementervaring

• In 1984 en 1985 was ik intensief betrokken bij de organisatie van twee expedities naar een waddengebied in Mauretanië voor onderzoek aan overwinterende steltlopers (Project Banc d'Arguin 1985 - 1986; zie “Homeward bound” (1990) in Ardea 78: 1-364). Hoewel ik door het aanvaarden van mijn baan in Tanzania zelf niet kon deelnemen, heb ik wel actief meegewerkt aan het opstellen van de wetenschappelijke doelen en het verkrijgen van de noodzakelijke materialen en fondsen.
• In Tanzania verzorgde ik, in overleg met de overheid, de Nederlandse ambassade en diverse onderzoeksinstituten, het aanvragen van werkvergunningen en andere faciliteiten voor studenten, en de invoer van projectmaterialen. Ook redigeerde ik de kwartaalrapporten van het HEST-project en schreef ik drie onderzoeksvoorstellen die alle zijn gehonoreerd door subsidiegevers. Samen met TAFIRI, FAO en DANIDA, organiseerde ons team (HEST) in 1989 met veel succes een zeven weken durend seminar voor regionale vis- en visserijbiologen. We zijn er in geslaagd om de onderzoekers uit Kenya, Tanzania en Uganda bijeen te brengen en, voor het eerst sinds het uiteenvallen van de East African Community, een gezamenlijke aanpak van het onderzoek op het Victoriameer op te zetten.
• Ook met betrekking tot het verspreiden van onderzoeksresultaten ben ik actief:
- Organisator "Interactions between freshwater fisheries and piscivorous birds", een symposium op het "VII International Congress of Ecology" (Florence, 1998).
- Organisator "Fish responses to eutrophication: tools to test ecological theory", een symposium op het "XI European Congress of Ichthyology" (Tallinn, 2004).
- Lid PAOCC, het internationaal organiserend comité van het vierjaarlijkse Pan-African Ornithological Congress. Tijdens twee reguliere termijnen zat ik in de financiële (2004 - 2008) en in de wetenschappelijke commissie (2008 - 2012). In 2012 ben ik benoemd als 'co-opted member' en in deze algemene functie help ik nu bij de voorbereiding van het congres dat in 2016 in Senegal zal plaatsvinden.
- Sinds 2002 lid van de Editorial Board van het 'open access' wetenschappelijke tijdschrift BMC Ecology.
• In mijn functie als projectleider (2002 - 2013) heb ik veel ervaring opgebouwd met projectmatig werken in een zakelijke omgeving. Hierbij waren het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en het voeren van aquisitie, alsmede het offreren en het aansturen van medewerkers na gunning van opdrachten van groot belang.

Lees meer

Opleiding

1965 - 1971: Rijksscholengemeenschap Lochem. Diploma: Atheneum B

1971 - 1980: Rijksuniversiteit Groningen, biologie. Diploma: Drs in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

1998: Rijksuniversiteit Leiden, biologie. Diploma: Dr in de Wiskunde en Natuurwetenschappen
Proefschrift: The pelagic cyprinid Rastrineobola argentea as a crucial link in the disrupted ecosystem of Lake Victoria: Dwarfs And Giants – African Adventures (gebaseerd op veldwerk in de periode 1985 - 1989; zie onder werkervaring)

Opleiding

1965 - 1971: Rijksscholengemeenschap Lochem. Diploma: Atheneum B

1971 - 1980: Rijksuniversiteit Groningen, biologie. Diploma: Drs in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

1998: Rijksuniversiteit Leiden, biologie. Diploma: Dr in de Wiskunde en Natuurwetenschappen
Proefschrift: The pelagic cyprinid Rastrineobola argentea as a crucial link in the disrupted ecosystem of Lake Victoria: Dwarfs And Giants – African Adventures (gebaseerd op veldwerk in de periode 1985 - 1989; zie onder werkervaring)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Frans (Matig), Swahili (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Frans (Matig), Swahili (Matig)

Hobby's & interesses

Ik heb een brede persoonlijke belangstelling die varieert van rustige momenten voor mezelf met een boek, of fotograferend in de natuur, tot uitbundig meehøkend met mijn oud-streekgenoten op de muziek van Normaal. Met twee voorbeelden wil ik laten zien dat ik ook in mijn persoonlijke leven graag actief bezig ben en mijn plezier met anderen deel:
- Samen met zes vrienden heb ik begin jaren tachtig een succesvolle volleybalclub opgericht (VV Coendersborg, Groningen) en tevens jarenlang het grootste internationale volleybaltoernooi (Volleypop) van het noorden georganiseerd.
- Als ik tijd heb om naar mijn geliefde vogels te kijken, blijven mijn waarnemingen niet in de la liggen, maar gaan naar atlas-samenstellers. Van de literatuur over vogels die ik tegenkwam, heb ik jarenlang samenvattingen gemaakt voor "Recent Ornithological Literature" en "Bulletin of the African Bird Club".

Hobby's & interesses

Ik heb een brede persoonlijke belangstelling die varieert van rustige momenten voor mezelf met een boek, of fotograferend in de natuur, tot uitbundig meehøkend met mijn oud-streekgenoten op de muziek van Normaal. Met twee voorbeelden wil ik laten zien dat ik ook in mijn persoonlijke leven graag actief bezig ben en mijn plezier met anderen deel:
- Samen met zes vrienden heb ik begin jaren tachtig een succesvolle volleybalclub opgericht (VV Coendersborg, Groningen) en tevens jarenlang het grootste internationale volleybaltoernooi (Volleypop) van het noorden georganiseerd.
- Als ik tijd heb om naar mijn geliefde vogels te kijken, blijven mijn waarnemingen niet in de la liggen, maar gaan naar atlas-samenstellers. Van de literatuur over vogels die ik tegenkwam, heb ik jarenlang samenvattingen gemaakt voor "Recent Ornithological Literature" en "Bulletin of the African Bird Club".

Lees meer

Eigenschappen

Ik hecht zeer veel waarde aan het uitdragen van de resultaten van mijn werk, volgens mij een van de belangrijkste eigenschappen die een onderzoeker moet hebben. Om dit te illustreren geef ik hieronder een overzicht van mijn publicaties (exclusief een grote hoeveelheid rapporten) en de presentaties die ik heb verzorgd op wetenschappelijke bijeenkomsten.

PUBLICATIONS BY JAN H. WANINK

1) Journal articles
Kishe-Machumu MA, van Rijssel JC, Wanink JH & Witte F (2015) Differential recovery and spatial distribution pattern of haplochromine cichlids in the Mwanza Gulf of Lake Victoria. Journal of Great Lakes Research 41: 454-462.
Kishe-Machumu MA, Voogd T, Wanink JH & Witte F (2015) Can differential resurgence of haplochromine trophic groups in Lake Victoria be explained by selective Nile perch, Lates niloticus (L.) predation? Environmental Biology of Fishes 98: 1255-1263.
van Rijssel JC, Hoogwater ES, Kishe-Machumu MA, van Reenen E, Spits KV, van der Stelt RC, Wanink JH & Witte F (2015) Fast adaptive responses in the oral jaw of Lake Victoria cichlids. Evolution 69: 179-189.
Downing AS, van Nes E, Balirwa J, Beuving J, Bwathondi P, Chapman LJ, Cornelissen IJM, Cowx IG, Goudswaard K, Hecky RE, Janse JH, Janssen A, Kaufman L, Kishe-Machumu MA, Kolding J, Ligtvoet W, Mbabazi D, Medard M, Mkumbo OC, Mlaponi E, Munyaho AT, Nagelkerke LAJ, Ogutu-Ohwayo R, Ojwang WO, Peter HK, Schindler D, Seehausen O, Sharpe D, Silsbe GM, Sitoki L, Tumwebaze R, Tweddle D, van de Wolfshaar KE, van Dijk H, van Donk E, van Rijssel JC, van Zwieten PAM, Wanink JH, Witte F & Mooij WM (2014) Coupled human and natural system dynamics as key to the sustainability of Lake Victoria’s ecosystem services. Ecology and Society 19 (4): 31. http://dx.doi.org/10.5751/ES-06965-190431
Joordens JCA, Kuipers RS, Wanink JH & Muskiet FAJ (2014) A fish is not a fish: patterns in fatty acid composition of aquatic food may have had implications for hominin evolution. Journal of Human Evolution 77: 107-116.
Witte F, Seehausen O, Wanink JH, Kishe-Machumu MA, Rensing M & Goldschmidt T (2013) Cichlid species diversity in naturally and anthropogenically turbid habitats of Lake Victoria, East Africa. Aquatic Sciences 75: 169-183.
Kishe-Machumu MA, Witte F, Wanink JH & Katunzi EFB (2012) The diet of Nile perch, Lates niloticus (L.) after resurgence of haplochromine cichlids in the Mwanza Gulf of Lake Victoria. Hydrobiologia 682: 111-119.
Witte F, Silsbe GM, Hecky RE, Goudswaard PC, Guildford SJ, Kishe-Machumu MA & Wanink JH (2012) Did the loss of phytoplanktivorous fish contribute to algal blooms in the Mwanza Gulf of Lake Victoria? Hydrobiologia 679: 283-296.
Goudswaard PC, Katunzi EFB, Wanink JH & Witte F (2011) Distribution of Nile perch Lates niloticus in southern Lake Victoria is determined by depth and dissolved oxygen concentrations. African Journal of Aquatic Science 36: 147-153.
Kishe-Machumu M, Witte F & Wanink JH (2008) Dietary shift in benthivorous cichlids after the ecological changes in Lake Victoria. Animal Biology 58: 401-417.
Witte F, Welten M, Heemskerk M, van der Stap I, Ham L, Rutjes H & Wanink J (2008) Major morphological changes in a Lake Victoria cichlid fish within two decades. Biological Journal of the Linnean Society 94: 41-52.
Wanink JH & Joordens JCA (2007) Dietary shifts in Brycinus sadleri (Pisces: Characidae) from southern Lake Victoria. Aquatic Ecosystem Health & Management 10: 392-397.
Witte F, Wanink JH & Kishe MA (2007) Species distinction and the biodiversity crisis in Lake Victoria. Transactions of the American Fisheries Society 136: 1146-1159.
Witte F, Wanink JH, Kishe-Machumu M, Mkumbo OC, Goudswaard PC & Seehausen O (2007) Differential decline and recovery of haplochromine trophic groups in the Mwanza Gulf of Lake Victoria. Aquatic Ecosystem Health & Management 10: 416-433.
Goudswaard KPC, Witte F & Wanink JH (2006) The shrimp Caridina nilotica in Lake Victoria (East Africa), before and after the Nile perch increase. Hydrobiologia 563: 31-44.
Katunzi EFB, Van Densen WLT, Wanink JH & Witte F (2006) Spatial and seasonal patterns in the feeding habits of juvenile Lates niloticus (L.), in the Mwanza Gulf of Lake Victoria. Hydrobiologia 568: 121-133.

Goudswaard PC, Wanink JH, Witte F, Katunzi EFB, Berger MR & Postma DJ (2004) Diel vertical migration of major fish-species in Lake Victoria, East Africa. Hydrobiologia 513: 141-152.
Balirwa JS, Chapman CA, Chapman LJ, Cowx IG, Geheb K, Kaufman L, Lowe-McConnell RH, Seehausen O, Wanink JH, Welcomme RL & Witte F (2003) Biodiversity and fisheries sustainability in the Lake Victoria basin: an unexpected marriage? BioScience 53: 703-715.
Katunzi EFB, Zoutendijk J, Goldschmidt T, Wanink JH & Witte F (2003) Lost zooplanktivorous cichlid from Lake Victoria reappears with a new trade. Ecology of Freshwater Fish 12: 237-240.
Wanink JH, Katunzi EFB, Goudswaard PC, Witte F & van Densen WLT (2002) The shift to smaller zooplankton in Lake Victoria cannot be attributed to the 'sardine' Rastrineobola argentea (Cyprinidae). Aquatic Living Resources 15: 37-43.
Wanink JH & Zwarts L (2001) Rate-maximising optimality models predict when oystercatchers exploit a cohort of the bivalve Scrobicularia plana over a 7-year time span. Journal of Animal Ecology 70: 150-158.
Wanink JH, Kashindye JJ, Goudswaard PC & Witte F (2001) Dwelling at the oxycline: does increased stratification provide a predation refugium for the Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea? Freshwater Biology 46: 75-85.
Goudswaard K & Wanink JH (2000) Temporal and spatial variation in the occurrence of Palearctic warblers around Lake Victoria. Ostrich 71: 210-212.
Wanink JH & Goudswaard K (2000) The impact of Lake Victoria's lakefly abundance on Palearctic passerines. Ostrich 71: 194-197.
Wanink JH & Witte F (2000) Rapid morphological changes following niche shift in the zooplanktivorous cyprinid Rastrineobola argentea from Lake Victoria. Netherlands Journal of Zoology 50: 365-372.
Wanink JH & Witte F (2000) The use of perturbation as a natural experiment: effects of predator introduction on the community structure of zooplanktivorous fish in Lake Victoria. Advances in Ecological Research 31: 553-570.
Witte F, Msuku BS, Wanink JH, Seehausen O, Katunzi EFB, Goudswaard PC & Goldschmidt T (2000) Recovery of cichlid species in Lake Victoria: an examination of factors leading to differential extinction. Reviews in Fish Biology and Fisheries 10: 233-241.
Wanink JH (1999) Prospects for the fishery on the small pelagic Rastrineobola argentea in Lake Victoria. Hydrobiologia 407: 183-189.
Wanink JH & Kashindye JJ (1998) Short-term variations in pelagic photosynthesis demand well-timed sampling to monitor long-term limnological changes in Lake Victoria. Hydrobiologia 377: 177-181.
Wanink JH (1996) Foraging locations of kingfishers and cormorants at Lake Victoria depend on the distribution of harvestable prey. African Journal of Ecology 34: 90-93.
Wanink JH (1996) The small pelagic Rastrineobola argentea: successful survivor in Lake Victoria. Naga, the ICLARM Quarterly 19(1): 48.
Wanink JH & Zwarts L. (1996) Can food specialization by individual oystercatchers Haematopus ostralegus be explained by differences in prey specific handling efficiencies? Ardea 84A: 177-198.
Zwarts L, Wanink JH & Ens BJ (1996) Predicting seasonal and annual fluctuations in the local exploitation of different prey by oystercatchers Haematopus ostralegus: a ten-year study in the Wadden Sea. Ardea 84A: 401-440.
Wandera SB & Wanink JH (1995) Growth and mortality of dagaa (Rastrineobola argentea, Fam. Cyprinidae) in Lake Victoria. Naga, the ICLARM Quarterly 18(1): 42-45.
Wanink JH & Goudswaard PC (1994) Effects of Nile perch (Lates niloticus) introduction into Lake Victoria, East Africa, on the diet of pied kingfishers (Ceryle rudis). Hydrobiologia 279/280: 367-376.
Goldschmidt T, Witte F & Wanink J (1993) Cascading effects of the introduced Nile perch on the detritivorous/ phytoplanktivorous species in the sublittoral areas of Lake Victoria. Conservation Biology 7: 686-700.
Goudswaard PC & Wanink JH (1993) Anthropogenic perturbation in Lake Victoria: effects of fish introductions and fisheries on fish eating birds. Annales Musée Royal de l'Afrique Centrale (Zoologie) 268: 312-318.
Wanink JH & Zwarts L (1993) Environmental effects on the growth rate of intertidal invertebrates and some implications for foraging waders. Netherlands Journal of Sea Research 31: 407-418.
Wanink JH, Berger MR & Witte F (1993) Kingfishers at Fishburger Queens: eating Victorian fast food on the wing. Annales Musée Royal de l'Afrique Centrale (Zoologie) 268: 319-326.
Zwarts L & Wanink JH (1993) How the food supply harvestable by waders in the Wadden Sea depends on the variation in energy density, body weight, biomass, burying depth and behaviour of tidal-flat invertebrates. Netherlands Journal of Sea Research 31: 441-476.
Witte F, Goldschmidt T, Goudswaard PC, Ligtvoet W, van Oijen MJP & Wanink JH (1992) Species extinction and concomitant ecological changes in Lake Victoria. Netherlands Journal of Zoology 42: 214-232.
Witte F, Goldschmidt T, Wanink J, van Oijen M, Goudswaard K, Witte-Maas E & Bouton N (1992) The destruction of an endemic species flock: quantitative data on the decline of the haplochromine species from the Mwanza Gulf (Lake Victoria). Environmental Biology of Fishes 34: 1-28.
Zwarts L, Blomert A-M & Wanink JH (1992) Annual and seasonal variation in the food supply harvestable by knot Calidris canutus staging in the Wadden Sea in late summer. Marine Ecology Progress Series 83: 129-139.
Zwarts L & Wanink JH (1991) The macrobenthos fraction accessible to waders may represent marginal prey. Oecologia (Berlin) 87: 581-587.
Zwarts L & Wanink J (1989) Siphon size and burying depth in deposit and suspension feeding benthic bivalves. Marine Biology 100: 227-240.
Wanink J & Zwarts L (1985) Does an optimally foraging oystercatcher obey the functional response? Oecologia (Berlin) 67: 98-106.

2) Book chapters
Witte F, Kishe-Machumu MA, Mkumbo OC, Wanink JH, Goudswaard PC, van Rijssel JC & van Oijen MJP (2013) The fish fauna of Lake Victoria during a century of human induced perturbations. In: Snoeks J & Getahun A (eds) Proceedings of the Fourth International Conference on African Fish and Fisheries, Addis Ababa, Ethiopia, 22-26 September 2008. Zoological Documentation Online Series. Royal Museum for Central Africa, Tervuren, Belgium: 49-66.
Balirwa JS, Chapman CA, Chapman LJ, Geheb K, Lowe-McConnell R, Seehausen O, Wanink J, Welcomme R & Witte F (2005) The role of conservation in biodiversity and fisheries sustainability in the Lake Victoria basin. In: Proceedings of Lake Victoria 2000: a new beginning Conference. 15-19 May 2000, Jinja, Uganda. LVFO, Jinja, Uganda: 235-249.
Wanink JH, Witte F, Goudswaard PC, Katunzi EFB & Berger MR (2005) Changes in biomass and predation pressure of zooplanktivorous fish in the sublittoral waters of the Mwanza Gulf of Lake Victoria. In: Proceedings of Lake Victoria 2000: a new beginning Conference. 15-19 May 2000, Jinja, Uganda. LVFO, Jinja, Uganda: 89-95.
Witte F, Wanink JH, Goudswaard PC & Katunzi EFB (2005) Daily phytoplankton intake by fish before the ecological changes in the Mwanza Gulf, Lake Victoria. In: Proceedings of Lake Victoria 2000: a new beginning Conference. 15-19 May 2000, Jinja, Uganda. LVFO, Jinja, Uganda: 79-88.
Wanink JH (2005) Strangers in Lake Victoria: an evolutionary trap for the unsuspecting furu. In: Drent R, Bakker JP, Piersma T & Tinbergen JM (eds) Seeking nature's limits: ecologists in the field. KNNV Publishing, Utrecht: 244-249.
Witte F, Wanink JH, Rutjes HA, van der Meer HJ & van den Thillart GEEJM (2005) Eutrophication and its influences on the fish fauna of Lake Victoria. In: Vikram Reddy M (ed) Restoration and management of tropical eutrophic lakes. Science Publishers Inc, Enfield, New Hampshire: 301-338.
Wanink JH & Joordens JCA (2001) Is Brycinus sadleri from Lake Victoria an anadromous fish? In: Trombitsky I (ed) Academician Leo Berg - 125 years: collection of scientific articles. BIOTICA, Bendery, Moldova: 58-62.
Wanink JH (2000) Vreemde vissen in het Victoriameer: een evolutionaire val voor furu-visjes. In: Tinbergen JM, Bakker JP, Piersma T & van den Broek J (eds) De onvrije natuur: verkenningen van natuurlijke grenzen. KNNV Uitgeverij, Utrecht: 188-193.
Wanink JH & Chifamba PC (1999) Interactions between freshwater fisheries and birds. In: Farina A (ed) Perspectives in ecology: a glance from the VII International Congress of Ecology (Florence 19-25 July 1998). Backhuys Publishers, Leiden: 219-225.
Wanink JH, Goudswaard PC & Berger MR (1999) Rastrineobola argentea, a major resource in the ecosystem of Lake Victoria. In: van Densen WLT & Morris MJ (eds) Fish and fisheries of lakes and reservoirs in southeast Asia and Africa. Westbury Publishing, Otley, UK: 295-309.
Witte F, Goudswaard PC, Katunzi EFB, Mkumbo OC, Seehausen O & Wanink JH (1999) Lake Victoria's ecological changes and their relationships with the riparian societies. In: Kawanabe H, Coulter GW & Roosevelt AC (eds) Ancient lakes: their cultural and biological diversity. Kenobi Productions, Ghent: 189-202.
Wanink JH (1998) The pelagic cyprinid Rastrineobola argentea as a crucial link in the disrupted ecosystem of Lake Victoria: Dwarfs And Giants - African Adventures. PhD Thesis, Rijksuniversiteit Leiden. ISBN: 90 5651 042 8, EburonP&L, Delft, 288 pp.
Wanink JH (1997) Were the effects of Nile perch introduction on Lake Victoria's birds predictable? In: Goss-Custard JD, Rufino R & Luis A (eds) Effect of habitat loss and change on waterbirds. The Stationary Office, London: 131-137.
Wanink JH (1996) Taxonomy and ecology as basic tools in wetland conservation. In: Beilfuss RD, Tarboton WR & Gichuki NN (eds) Proceedings of the 1993 African crane and wetland training workshop. International Crane Foundation. Baraboo, Wisconsin: 527-536.
Ligtvoet W, Mous PJ, Mkumbo OC, Budeba YL, Goudswaard PC, Katunzi EFB, Temu MM, Wanink JH & Witte F (1995) The Lake Victoria fish stocks and fisheries. In: Witte F & van Densen WLT (eds) Fish stocks and fisheries of Lake Victoria: a handbook for field observations. Samara Publishing Limited, Cardigan, UK: 12-53.
Witte F, Goldschmidt T & Wanink JH (1995) Dynamics of the haplochromine cichlid fauna and other ecological changes in the Mwanza Gulf of Lake Victoria. In: Pitcher TJ & Hart PJB (eds) The impact of species changes in African lakes. Chapman & Hall, London: 83-110.
Wanink JH (1992) The pied kingfisher Ceryle rudis and dagaa Rastrineobola argentea: estimating the food-intake of a prudent predator. In: Bennun L (ed) Proceedings of the VIIth Pan African Ornithological Congress, 28 August - 5 September 1988, Nairobi, Kenya. PAOCC, Nairobi: 403-411.
Wanink JH (1991) Survival in a perturbed environment: the effects of Nile perch introduction on the zooplanktivorous fish community of Lake Victoria. In: Ravera O (ed.) Terrestrial and aquatic ecosystems: perturbation and recovery. Ellis Horwood Ltd, Chichester, UK: 269-275.
Wanink JH (1988) The ecology and fishery of dagaa, Rastrineobola argentea (Pellegrin) 1904. In: Fish stocks and fisheries in Lake Victoria. A handbook to the HEST/TAFIRI and FAO/DANIDA regional seminar, Mwanza,January/ February 1989, Appendix II. HEST/TAFIRI Report 53. Rijksuniversiteit Leiden, Leiden / Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIRI), Dar es Salaam.
Zwarts L & Wanink J (1984) How oystercatchers and curlews successively deplete clams. In: Evans PR, Goss-Custard JD & Hale WG (eds) Coastal waders and wildfowl in winter. Cambridge University Press, Cambridge: 69-83.

3) Miscellaneous
Hokken M, Torenbeek R & Wanink J (2012) KRW-maatregelen: zijn er al resultaten? H2O 45 (7): 25-27.
van Goethem J, Berg G, de Vries S, Wanink J, van Nierop K & Ronda M (2010) Het monitoren van stadsnatuur: de Stedelijke Ecologische Structuur Groningen. Stadswerk magazine 2010 (4): 24-27.
Wanink J, Torenbeek R, Wanningen H & van Veen R (2010) Oppervlaktewater in Drenthe wordt warmer. H2O 43 (18): 45-48.
van Dam H, Wanink J, Grijpstra F & Claassen T (2008) Trendanalyse 1981-2005 van hydrobiologische gegevens uit Friesland. H2O 41 (6): 29-33.
Wanink J, van Dam H, Grijpstra F & Claassen T (2008) Invloed van klimaatverandering op fytoplankton van de Friese meren. H2O 41 (23): 32-35.
Witte F, van Oijen M, Kishe-Machumu M & Wanink J (2008) Trettio års forskning om ciklider från Viktoriasjön – Ett ekologisk skådespel som erbjuder nya vetenskapliga möjligheter. Ciklidbladet 41 (4): 28-29.
van Dam H, Wanink JH, Grijpstra F & Claassen THL (2007) Trendanalyse fytoplankton, macrofyten en fytobenthos in Friesland 1981-2005. Diatomededelingen 31: 33-38.
Wanink JH, van Dam H, Claassen THL (2007) Climate change prolongs phytoplankton growing season in shallow Frisian lakes, The Netherlands. SILnews 51: 10.
Witte F, van Oijen M, Kishe-Machumu M & Wanink J (2007) Thirty years research on Lake Victoria cichlids: an ecological drama provides new scientific opportunities. SILnews 51: 12-13.
Witte F, Rutjes C, Wanink J & van den Thillart G (2005) Een adembenemend leven: cichliden en hun aanpassingen aan lage zuurstofconcentraties. Cichlidae 31: 142-149.
Witte F & J Wanink (2003) Beweging in het water. In: Daniëls W (ed) Uit de pas: groei in tijden van chaos. Twynstra Gudde, Amersfoort: 178-195.
Walker P, Wanink J, Oost A, de Vlas J, Asjes J & Hoogenboom F (2000) De Afsluitdijk: verkenning van een natuurlijker zoet-zoutovergang.Zoutkrant 2000 (2): 10.
Wanink JH (2000) Foreign relations. Swara 22 (4): 38-41.
Witte F & Wanink J (2000) De zoöplanktivore cichliden van het Victoriameer: ontdekking, verdwijning en terugkeer. Cichlidae 26: 77-84.
Wanink JH (1998) How predictable were the effects of Nile perch introduction on the Lake Victoria ecosystem? In: Chifamba PC (ed) Proceedings of the ULKRS Seminar Series, University of Zimbabwe. ULKRS Bulletin 1/96: 35-44.
Wanink JH & Zwarts L (1998) Shorebirds and intertidal bivalves: the concept of prey harvestability. In: Chifamba PC (ed) Proceedings of the ULKRS Seminar Series, University of Zimbabwe. ULKRS Bulletin 1/96: 11-18.
Wanink JH & Goudswaard K (1994) Kingfishers, cormorants and man select different sizes of Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea. Journal für Ornithologie 135 (Suppl.): 248.
Wanink JH, Goldschmidt T & Witte F (1989) Recent changes in the zooplanktivorous/insectivorous fish community from the Mwanza Gulf of Lake Victoria. In: WOTRO report for the year 1988. Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research, The Hague: 22-28.


PRESENTATIONS BY JAN H. WANINK

1) Oral papers (• = invited speaker)
Wanink JH & Bijkerk R (2013) From trend to one-time pairwise testing: statistical and economic optimization in the evaluation of intervention effects in seasonal environments. INTECOL 2013: Into the Next 100 Years. London, UK.
Wanink JH (2012) Low competition for fish by birds and man in Lake Victoria, due to differential harvestability. 13th Pan-African Ornithological Congress. Arusha, Tanzania.
• Wanink JH & Witte F (2012) The ecology and diversity of Lake Victoria. Symposium ‘Building on perspectives of Lake Victoria: chain reactions in a social-ecological system’. Wageningen, The Netherlands.
Wanink JH, Torenbeek R, Wanningen H & Bijkerk R (2011) Trends in water temperature in nine canals in the northern Netherlands, during 1974 – 2009: possible effects on chemical and biological water quality. World Canals Conference 2011. Groningen, The Netherlands.
Wanink JH, Kishe-Machumu M & Witte F (2010) Food web changes following introduction of Nile perch (Lates niloticus) into Lake Victoria. 17th International Conference on Aquatic Invasive Species. San Diego, CA, USA.
Wanink JH, Bijkerk R, Heukels MLC, de Jong RW, Loonen MJJE, Schollema PP & Wanningen H (2010) Potential impact of Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) on turbidity and submerged vegetation in Lake Zuidlaardermeer, northern Netherlands. 17th International Conference on Aquatic Invasive Species. San Diego, CA, USA.
Wanink JH, Bijkerk R, Heukels MLC, de Jong RW, Loonen MJJE, Schollema PP & Wanningen H (2008) Potential impact of Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) on turbidity and submerged vegetation in Lake Zuidlaardermeer, northern Netherlands. International Conference ‘Managing Alien Species for Sustainable Development of Aquaculture and Fisheries (MALIAF)’. Florence, Italy.
Wanink JH, de Vlas J & Walker PA (2007) Scope for habitat and species restoration after damming a large estuary in the Netherlands. 12th World Lake Conference (Taal 2007). Jaipur, India.
Wanink JH, Hoogenboezem W, Katunzi EFB, Okedi JY & Witte F (2006) Life-history responses of the Lake Victoria cyprinid Rastrineobola argentea to environmental changes. International Symposium Changing Great Lakes of the World (GLOW IV). Bagamoyo, Tanzania.
Wanink JH (2005) Effects of invasive fish and plant species in Lake Victoria on birds. 11th World Lake Conference. Nairobi, Kenya.
Wanink JH & Goudswaard PC (2005) Invasive fish and plant species in Lake Victoria affect birds on an intercontinental scale. BES Annual Meeting. Hatfield, England.
Wanink JH, Katunzi EFB & Okedi JY (2005) Life-history responses of the Lake Victoria cyprinid Dagaa (Rastrineobola argentea) to environmental changes. BES Annual Meeting. Hatfield, England.
Wanink JH, van der Meer HJ, van Oijen MJP, Wagenaar LC & Witte F (2005) Eutrophication as a trigger for niche expansion in the Lake Victoria cichlid Haplochromis tanaos. 11th World Lake Conference. Nairobi, Kenya.
Wanink JH, Berger MR, Goudswaard PC, Joordens JCA, Katunzi EFB, Kishe MA, Witte F & Zoutendijk J (2005) Lake Victoria's fish community after the Nile perch boom: less species, more interactions. 11th World Lake Conference. Nairobi, Kenya.
Wanink JH (2004) Behavioural flexibility in birds: coping with invasive aliens in Lake Victoria. 11th Pan-African Ornithological Congress. Djerba, Tunisia.
• Wanink JH (2004) Fish responses to eutrophication: tools to test ecological theory (key note paper). XI European Congress of Ichthyology. Tallinn, Estonia.
Wanink JH & Witte F (2004) Recovery of Lake Victoria’s cichlids: green light for blue fish? 5th International Symposium on Tropical Biology: African Biodiversity – Molecules, Organisms, Ecosystems. Bonn, Germany.
• Wanink JH, Goldschmidt T & Witte F (2004) Mimicry or signaling: can eutrophication conclude the dispute on the function of cichlid egg spots? XI European Congress of Ichthyology. Tallinn, Estonia.
Wanink JH, van der Meer HJ, van Oijen MJJP, Wagenaar LC & Witte F (2004) Eutrophication and competitive release as possible causes of niche expansion in the Lake Victoria cichlid Haplochromis tanaos. International Conference on Behaviour and Ecology of Freshwater Fish: Linking Ecology and Individual Behaviour. Silkeborg, Denmark.
Wanink JH (2002) Adaptive foraging behaviour of little egret (Egretta garzetta) following environmental changes in Lake Victoria. 9th Benelux Congress of Zoology. Antwerp, Belgium.
Wanink JH, Katunzi EFB, van Oijen MJP & Witte F (2002) Adaptive responses of fish species surviving anthro-pogenic perturbation in Lake Victoria. Society for Conservation Biology 16th Annual Meeting, Co-hosted by DICE and the British Ecological Society. Canterbury, England.
Wanink JH, Katunzi EFB, Witte F, Zoutendijk J & Joordens JCA (2002) Diet expansion retains food web complexity after species reduction in the sublittoral fish community of Lake Victoria. International Symposium on Comparing Great Lakes of the World (GLOW III): Climate, Food-webs, Biodiversity and Integrated Management. Arusha, Tanzania.
Wanink JH & Goudswaard K. (2001) Changed species composition of Lake Victoria’s lakefly swarms launches migrant warblers. Third Conference of the European Ornithologists Union. Groningen, The Netherlands.
Wanink JH, Katunzi EFB, Witte F & Goldschmidt T (2001) Did species reduction in Lake Victoria change specialist foragers into generalists? Tenth European Congress of Ichthyology. Prague, Czech Republic.
Katunzi EFB, Wanink JH & Witte F (2000) Recent developments in the zooplanktivorous fish community in Lake Victoria and their effects on the sustainable exploitation of Rastrineobola argentea. Lake Victoria 2000: A New Beginning. Jinja, Uganda.
Wanink JH, Witte F, Goudswaard PC & Katunzi EFB (2000) Changes in biomass and predation pressure of zoo-planktivorous fish in the sublittoral waters of the Mwanza Gulf. Lake Victoria 2000: A New Beginning. Jinja, Uganda.
• Wanink JH (1999) Human impact on Lake Victoria’s biodiversity: bad news only? 7th Annual Symposium of the Institute of Ecological and Evolutionary Sciences, Leiden. The Netherlands.
Wanink JH & Witte F (1999) Rapid morphological changes after habitat shift in the zooplanktivorous cyprinid Rastrineobola argentea from Lake Victoria. 6th Benelux Congress of Zoology. Utrecht, The Netherlands.
• Wanink JH (1998) Integration of fisheries ecology and ornithology: the need for a multidisciplinary approach in aquatic ecosystem management. VII International Congress of Ecology. Florence, Italy.
• Wanink JH & Goudswaard PC (1998) Intercontinental effects 30 years after a local fish introduction. VII International Congress of Ecology. Florence, Italy.
Wanink JH & Witte F (1998) Habitat shift and morphological adaptation in the Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea (Cyprinidae): a basis for surviving the introduced Nile perch (Lates niloticus, Centropomidae). Inter-national Conference for The Paradi Association and The Fisheries Society of Africa. Grahamstown, South Africa.
Wanink JH & Witte F (1997) Dynamic dwarfs in Darwin's destroyed dreampond: adaptation and survival of Lake Vic-toria sardines. Ninth International Congress of European Ichthyologists (CEI9) on Fish Biodiversity. Trieste, Italy.
• Wanink JH (1996) How predictable were the effects of Nile perch introduction on the Lake Victoria ecosystem? Seminar, University of Zimbabwe, Lake Kariba Research Station. Kariba, Zimbabwe.
• Wanink JH (1996) Nile perch in Lake Victoria: a predictable trophic cascade? Colloquium, Dept. of Behavioural Ecology, University of Groningen, Groningen. The Netherlands.
Wanink JH & Goudswaard PC (1996) The impact of Lake Victoria's lakefly abundance on Palearctic passerines. 9th Pan-African Ornithological Congress. Accra, Ghana.
Wanink JH & Witte F (1996) Effects of introduced Nile perch on some cyprinids of Lake Victoria. International Symposium on Stocking and Introduction of Fish in Freshwater and Marine Ecosystems. Hull, England.
• Wanink JH & Zwarts L (1996) Shorebirds and intertidal bivalves: the concept of prey harvestability. Seminar, University of Zimbabwe, Lake Kariba Research Station. Kariba, Zimbabwe.
Wanink JH (1995) Handling efficiency of individual oystercatchers determines their diet selection. Colloquium, Dept. of Behavioural Ecology, University of Groningen. Groningen, The Netherlands.
• Wanink JH (1995) Introduction of the Nile perch in Lake Victoria: trophic effects and consequences for the life-histories of some of their fish prey species. Colloquium, Netherlands Institute for Sea Research. Texel, The Netherlands.
Wanink JH (1995) Problems in predicting habitat changes and their effects on piscivorous birds, following Nile perch introduction into Lake Victoria. 10th International Waterfowl Ecology Symposium. Aveiro, Portugal.
Wanink JH (1995) Prospects for the fishery on the small pelagic Rastrineobola argentea in Lake Victoria. Symposium on Lake Tanganyika Research. Kuopio, Finland.
Wanink JH & Berger MR (1995) Jump and dive: Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea adapts its nocturnal movements to the availability of emerging insects. Second Benelux-Congress of Zoology. Leiden, The Netherlands.
Wanink JH & Zwarts L (1995) Can random search and optimal diet models explain delayed exploitation of the bivalve Scrobicularia plana by oystercatchers? 10th International Waterfowl Ecology Symposium. Aveiro, Portugal.
Wanink JH, Hoogenboezem W & Witte F (1994) Stock increase of Rastrineobola argentea in Lake Victoria may be explained by shifts in growth parameters, size at maturity, and size-dependent mortality. International Symposium on Stock Assessment in Inland Fisheries. Hull, England.
Wanink JH & Zwarts L (1994) Diet selection by oystercatchers (Haematopus ostralegus) depends on their efficiency in handling the available prey species. Vth International Behavioral Ecology Congress. Nottingham, England.
Wanink JH, Berger MR & Goudswaard PC (1994) Population rise of Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea following intensified predation by fish, birds and man: effects of a shift in size-dependent mortality. The Royal Society of Edinburgh, International Conference on Aquatic Predators and their Prey. Aberdeen, Scotland.
• Wanink JH & Witte F (1994) Fish community structure in Lake Victoria and the role of the small pelagic cyprinid Rastrineobola argentea in the ecosystem and in the fishery. AADCP International Workshop on lacustrine fish communities in SE-Asia and Africa: Ecology and exploitation. Wageningen, The Netherlands.
Wanink JH (1993) Taxonomy and ecology as basic tools in wetland conservation. African Crane and Wetland Training Workshop. Maun, Botswana.
• Wanink JH (1993) The role of dagaa in the changed ecosystem of Lake Victoria. Cichlid Group Workshop. Leiden, The Netherlands.
Goudswaard PC & Wanink JH (1992) Anthropogenic perturbation in Lake Victoria: Effects of fish introductions and fisheries on fish eating birds. 8th Pan-African Ornithological Congress. Bujumbura, Burundi.
Wanink JH, Goldschmidt T, Goudswaard PC, Makonda K & Witte F (1992) Lake Victoria dagaa (Rastrineobola argentea): Successful fish in a disturbed ecosystem. HYSEA symposium on "Biodiversity, production and conservation in African aquatic ecosystems". Harare, Zimbabwe.
• Wanink JH (1991) Effects of Nile perch (Lates niloticus) introduction into Lake Victoria, East Africa, on the diet of pied kingfishers (Ceryle rudis). Aquatic Birds '91: an international symposium on "Aquatic birds in the trophic web of lakes". Sackville, Canada.
Wanink JH & Zwarts L (1991) Burying depth and body mass of intertidal infauna: do shorebirds select scrags? 109th Stated Meeting of the American Ornithologists' Union. Montreal, Canada.
Wanink JH & Zwarts L (1991) Do the survivorship curves of macrobenthic animals reflect their accessibility to waders? WSG/NIOZ International Symposium on "Shorebirds and the availability of their benthic prey". Texel, The Netherlands.
Wanink JH (1989) Survival in a perturbed environment: the effects of Nile perch introduction on the zooplanktivorous fish community of Lake Victoria. 5th European Ecology Symposium. Siena, Italy.
• Wanink JH (1989) The ecology and fishery of dagaa, Rastrineobola argentea (Pellegrin) 1904. HEST/TAFIRI and FAO/DANIDA Regional Seminar on Fish Stocks and Fisheries in Lake Victoria. Mwanza, Tanzania.
Wanink JH (1988) Recent changes in the zooplanktivorous/insectivorous fish community from the Mwanza Gulf of Lake Victoria. TAFIRI/HEST Workshop. Mwanza, Tanzania.
Wanink JH (1988) The pied kingfisher Ceryle rudis and dagaa Rastrineobola argentea: estimating the food-intake of a prudent predator. 7th Pan-African Ornithological Congress. Nairobi, Kenya.
Wanink JH & Goudswaard PC (1988) Surviving the Nile perch: strategy or chance? HYSEA annual symposium on "State of knowledge and recent advances in freshwater and marine biology in Eastern Africa". Nairobi, Kenya.
• Wanink JH, Ligtvoet W, Chande AI, Goudswaard PC, Kashindye J, Katunzi EFB, Mkumbo OIIW, Msuku B & Witte F (1988) HEST/TAFIRI research in Lake Victoria: some preliminary results and their relevance for fishery management. National seminar on fisheries policy and planning, Ministry of Lands, Natural Resources and Tourism. Dar es Salaam, Tanzania.
Wanink JH & Zwarts L (1983) The functional response of an optimally foraging oystercatcher. 6th International Workshop on the Ecology of Shorebirds. Cardiff, Wales.

2) Posters
Wanink JH, Kruitwagen G, Meier M, de Bijl J & Chan PM (2014) Mitigating pumping stations as major fish migration barriers in the lower Netherlands. NecoV 15th Anniversary Meeting – Connectivity: towards ensuring a future for biodiversity. Den Bosch, The Netherlands.
Wanink JH, Bijkerk R, van Dongen M & Noordam J (2013) Testing for effects of agricultural buffer strips on the ecological quality of adjacent surface waters. INTECOL 2013: Into the Next 100 Years. London, UK.
Wanink JH, Kruitwagen G, Meier M, de Bijl J & Chan PM (2013) Mitigating pumping stations as major fish migration barriers in the lower Netherlands. 8th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS8). Münster, Germany.
Wanink JH (2012) Population influx and adaptive foraging behaviour of little egret in Lake Victoria. 13th Pan-African Ornithological Congress. Arusha, Tanzania.
Wanink JH (2010) Adaptive behavioural responses of piscivorous birds to invasive aliens in Lake Victoria. 25th International Ornithological Congress. Campos do Jordão, SP, Brazil.
Wanink JH, Goldschmidt T, Hoogenboezem W, Katunzi EFB, Okedi JY & Witte F (2008) Nile perch in Lake Victoria: predator introduction boosts recruitment of commercially important cyprinid prey fish. International Conference ‘Managing Alien Species for Sustainable Development of Aquaculture and Fisheries (MALIAF)’. Florence, Italy.
Wanink JH (2007) Reduced egg size in the Lake Victoria cyprinid Rastrineobola argentea: a response to increased fishery, predation or hypoxia? 12th World Lake Conference (Taal 2007). Jaipur, India.
Wanink JH, van Dam H & Claassen THL (2007) Effects of water quality and climate change on phytoplankton growth in shallow Frisian lakes, The Netherlands. 12th World Lake Conference (Taal 2007). Jaipur, India.
Wanink JH, Katunzi EFB, Kishe-Machumu MA & Witte F (2007) Will the post-Nile perch decrease in predator – prey body size ratios in Lake Victoria cichlids enhance food web resilience? 12th World Lake Conference (Taal 2007). Jaipur, India.
Wanink JH, Goldschmidt T & Witte F (2006) The use of eutrophication effects to reveal the function of cichlid egg spots. International Symposium Changing Great Lakes of the World (GLOW IV). Bagamoyo, Tanzania.
Loonen MJJE, Wanink JH, Schollema PP & Wanningen H (2005) Does the Chinese mitten crab change its environment? An experimental approach. 5th International Symposium on the Ecology and Management of Shallow Lakes. Dalfsen, The Netherlands.
Wanink JH & Witte F (2005) Size structured predator-prey interactions in Lake Victoria cichlids drop after competitive release. BES Special Symposium 'Body Size and the Organisation and Function of Aquatic Ecosystems'. Hatfield, England.
Wanink JH & Witte F (2005) Size structured predator-prey interactions in Lake Victoria cichlids drop after competitive release. BES Annual Meeting. Hatfield, England.
Chifamba PC, Chifamba N & Wanink JH (2004) Droplet-drinking drongo defends dripping drawers during drought. 11th Pan-African Ornithological Congress. Djerba, Tunisia.
Wanink JH, Witte F & Berger MR (2004) Can increased water temperature explain the recent habit of Lake Vic-toria’s small pelagic Rastrineobola argentea to move to the bottom after surface-feeding? International Conference on Behaviour and Ecology of Freshwater Fish: Linking Ecology and Individual Behaviour. Silkeborg, Denmark.
Wanink JH & Witte F (2003) Hervorming in de Hofvijver: veranderende vissen in het Victoriameer. NecoV Wintermeeting 2002/2003. Leiden, The Netherlands.
Wanink JH, Berger MR, Goldschmidt T, Goudswaard PC, Kashindye JJ, Katunzi EFB & Witte F (2000) Cascading effects of Nile perch introduction into East African Lake Victoria reach intercontinental levels. BES/ESA joint symposium on Ecology: Achievement and Challenge. Orlando, USA.
Wanink JH & Witte F (1998) Intraguild predation in Lake Victoria: was the food web really simplified after the Nile perch boom? International Conference for The Paradi Association and The Fisheries Society of Africa. Grahamstown, South Africa.
Wanink JH & Goudswaard PC (1997) Are oxycline dwelling Lake Victoria sardines seeking predation refuge? Ninth International Congress of European Ichthyologists (CEI9) on Fish Biodiversity. Trieste, Italy.
Goudswaard PC & Wanink JH (1996) Spatial and temporal variations in the occurrence of Palearctic warblers around Lake Victoria. 9th Pan-African Ornithological Congress. Accra, Ghana.
Wanink JH & Goudswaard PC (1994) Kingfishers, cormorants and man select different sizes of Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea. XXI International Ornithological Congress. Vienna, Austria.
Wanink JH, Berger MR & Witte F (1992) Kingfishers at Fishburger Queens: eating Victorian fast food on the wing. 8th Pan-African Ornithological Congress. Bujumbura, Burundi.

Eigenschappen

Ik hecht zeer veel waarde aan het uitdragen van de resultaten van mijn werk, volgens mij een van de belangrijkste eigenschappen die een onderzoeker moet hebben. Om dit te illustreren geef ik hieronder een overzicht van mijn publicaties (exclusief een grote hoeveelheid rapporten) en de presentaties die ik heb verzorgd op wetenschappelijke bijeenkomsten.

PUBLICATIONS BY JAN H. WANINK

1) Journal articles
Kishe-Machumu MA, van Rijssel JC, Wanink JH & Witte F (2015) Differential recovery and spatial distribution pattern of haplochromine cichlids in the Mwanza Gulf of Lake Victoria. Journal of Great Lakes Research 41: 454-462.
Kishe-Machumu MA, Voogd T, Wanink JH & Witte F (2015) Can differential resurgence of haplochromine trophic groups in Lake Victoria be explained by selective Nile perch, Lates niloticus (L.) predation? Environmental Biology of Fishes 98: 1255-1263.
van Rijssel JC, Hoogwater ES, Kishe-Machumu MA, van Reenen E, Spits KV, van der Stelt RC, Wanink JH & Witte F (2015) Fast adaptive responses in the oral jaw of Lake Victoria cichlids. Evolution 69: 179-189.
Downing AS, van Nes E, Balirwa J, Beuving J, Bwathondi P, Chapman LJ, Cornelissen IJM, Cowx IG, Goudswaard K, Hecky RE, Janse JH, Janssen A, Kaufman L, Kishe-Machumu MA, Kolding J, Ligtvoet W, Mbabazi D, Medard M, Mkumbo OC, Mlaponi E, Munyaho AT, Nagelkerke LAJ, Ogutu-Ohwayo R, Ojwang WO, Peter HK, Schindler D, Seehausen O, Sharpe D, Silsbe GM, Sitoki L, Tumwebaze R, Tweddle D, van de Wolfshaar KE, van Dijk H, van Donk E, van Rijssel JC, van Zwieten PAM, Wanink JH, Witte F & Mooij WM (2014) Coupled human and natural system dynamics as key to the sustainability of Lake Victoria’s ecosystem services. Ecology and Society 19 (4): 31. http://dx.doi.org/10.5751/ES-06965-190431
Joordens JCA, Kuipers RS, Wanink JH & Muskiet FAJ (2014) A fish is not a fish: patterns in fatty acid composition of aquatic food may have had implications for hominin evolution. Journal of Human Evolution 77: 107-116.
Witte F, Seehausen O, Wanink JH, Kishe-Machumu MA, Rensing M & Goldschmidt T (2013) Cichlid species diversity in naturally and anthropogenically turbid habitats of Lake Victoria, East Africa. Aquatic Sciences 75: 169-183.
Kishe-Machumu MA, Witte F, Wanink JH & Katunzi EFB (2012) The diet of Nile perch, Lates niloticus (L.) after resurgence of haplochromine cichlids in the Mwanza Gulf of Lake Victoria. Hydrobiologia 682: 111-119.
Witte F, Silsbe GM, Hecky RE, Goudswaard PC, Guildford SJ, Kishe-Machumu MA & Wanink JH (2012) Did the loss of phytoplanktivorous fish contribute to algal blooms in the Mwanza Gulf of Lake Victoria? Hydrobiologia 679: 283-296.
Goudswaard PC, Katunzi EFB, Wanink JH & Witte F (2011) Distribution of Nile perch Lates niloticus in southern Lake Victoria is determined by depth and dissolved oxygen concentrations. African Journal of Aquatic Science 36: 147-153.
Kishe-Machumu M, Witte F & Wanink JH (2008) Dietary shift in benthivorous cichlids after the ecological changes in Lake Victoria. Animal Biology 58: 401-417.
Witte F, Welten M, Heemskerk M, van der Stap I, Ham L, Rutjes H & Wanink J (2008) Major morphological changes in a Lake Victoria cichlid fish within two decades. Biological Journal of the Linnean Society 94: 41-52.
Wanink JH & Joordens JCA (2007) Dietary shifts in Brycinus sadleri (Pisces: Characidae) from southern Lake Victoria. Aquatic Ecosystem Health & Management 10: 392-397.
Witte F, Wanink JH & Kishe MA (2007) Species distinction and the biodiversity crisis in Lake Victoria. Transactions of the American Fisheries Society 136: 1146-1159.
Witte F, Wanink JH, Kishe-Machumu M, Mkumbo OC, Goudswaard PC & Seehausen O (2007) Differential decline and recovery of haplochromine trophic groups in the Mwanza Gulf of Lake Victoria. Aquatic Ecosystem Health & Management 10: 416-433.
Goudswaard KPC, Witte F & Wanink JH (2006) The shrimp Caridina nilotica in Lake Victoria (East Africa), before and after the Nile perch increase. Hydrobiologia 563: 31-44.
Katunzi EFB, Van Densen WLT, Wanink JH & Witte F (2006) Spatial and seasonal patterns in the feeding habits of juvenile Lates niloticus (L.), in the Mwanza Gulf of Lake Victoria. Hydrobiologia 568: 121-133.

Goudswaard PC, Wanink JH, Witte F, Katunzi EFB, Berger MR & Postma DJ (2004) Diel vertical migration of major fish-species in Lake Victoria, East Africa. Hydrobiologia 513: 141-152.
Balirwa JS, Chapman CA, Chapman LJ, Cowx IG, Geheb K, Kaufman L, Lowe-McConnell RH, Seehausen O, Wanink JH, Welcomme RL & Witte F (2003) Biodiversity and fisheries sustainability in the Lake Victoria basin: an unexpected marriage? BioScience 53: 703-715.
Katunzi EFB, Zoutendijk J, Goldschmidt T, Wanink JH & Witte F (2003) Lost zooplanktivorous cichlid from Lake Victoria reappears with a new trade. Ecology of Freshwater Fish 12: 237-240.
Wanink JH, Katunzi EFB, Goudswaard PC, Witte F & van Densen WLT (2002) The shift to smaller zooplankton in Lake Victoria cannot be attributed to the 'sardine' Rastrineobola argentea (Cyprinidae). Aquatic Living Resources 15: 37-43.
Wanink JH & Zwarts L (2001) Rate-maximising optimality models predict when oystercatchers exploit a cohort of the bivalve Scrobicularia plana over a 7-year time span. Journal of Animal Ecology 70: 150-158.
Wanink JH, Kashindye JJ, Goudswaard PC & Witte F (2001) Dwelling at the oxycline: does increased stratification provide a predation refugium for the Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea? Freshwater Biology 46: 75-85.
Goudswaard K & Wanink JH (2000) Temporal and spatial variation in the occurrence of Palearctic warblers around Lake Victoria. Ostrich 71: 210-212.
Wanink JH & Goudswaard K (2000) The impact of Lake Victoria's lakefly abundance on Palearctic passerines. Ostrich 71: 194-197.
Wanink JH & Witte F (2000) Rapid morphological changes following niche shift in the zooplanktivorous cyprinid Rastrineobola argentea from Lake Victoria. Netherlands Journal of Zoology 50: 365-372.
Wanink JH & Witte F (2000) The use of perturbation as a natural experiment: effects of predator introduction on the community structure of zooplanktivorous fish in Lake Victoria. Advances in Ecological Research 31: 553-570.
Witte F, Msuku BS, Wanink JH, Seehausen O, Katunzi EFB, Goudswaard PC & Goldschmidt T (2000) Recovery of cichlid species in Lake Victoria: an examination of factors leading to differential extinction. Reviews in Fish Biology and Fisheries 10: 233-241.
Wanink JH (1999) Prospects for the fishery on the small pelagic Rastrineobola argentea in Lake Victoria. Hydrobiologia 407: 183-189.
Wanink JH & Kashindye JJ (1998) Short-term variations in pelagic photosynthesis demand well-timed sampling to monitor long-term limnological changes in Lake Victoria. Hydrobiologia 377: 177-181.
Wanink JH (1996) Foraging locations of kingfishers and cormorants at Lake Victoria depend on the distribution of harvestable prey. African Journal of Ecology 34: 90-93.
Wanink JH (1996) The small pelagic Rastrineobola argentea: successful survivor in Lake Victoria. Naga, the ICLARM Quarterly 19(1): 48.
Wanink JH & Zwarts L. (1996) Can food specialization by individual oystercatchers Haematopus ostralegus be explained by differences in prey specific handling efficiencies? Ardea 84A: 177-198.
Zwarts L, Wanink JH & Ens BJ (1996) Predicting seasonal and annual fluctuations in the local exploitation of different prey by oystercatchers Haematopus ostralegus: a ten-year study in the Wadden Sea. Ardea 84A: 401-440.
Wandera SB & Wanink JH (1995) Growth and mortality of dagaa (Rastrineobola argentea, Fam. Cyprinidae) in Lake Victoria. Naga, the ICLARM Quarterly 18(1): 42-45.
Wanink JH & Goudswaard PC (1994) Effects of Nile perch (Lates niloticus) introduction into Lake Victoria, East Africa, on the diet of pied kingfishers (Ceryle rudis). Hydrobiologia 279/280: 367-376.
Goldschmidt T, Witte F & Wanink J (1993) Cascading effects of the introduced Nile perch on the detritivorous/ phytoplanktivorous species in the sublittoral areas of Lake Victoria. Conservation Biology 7: 686-700.
Goudswaard PC & Wanink JH (1993) Anthropogenic perturbation in Lake Victoria: effects of fish introductions and fisheries on fish eating birds. Annales Musée Royal de l'Afrique Centrale (Zoologie) 268: 312-318.
Wanink JH & Zwarts L (1993) Environmental effects on the growth rate of intertidal invertebrates and some implications for foraging waders. Netherlands Journal of Sea Research 31: 407-418.
Wanink JH, Berger MR & Witte F (1993) Kingfishers at Fishburger Queens: eating Victorian fast food on the wing. Annales Musée Royal de l'Afrique Centrale (Zoologie) 268: 319-326.
Zwarts L & Wanink JH (1993) How the food supply harvestable by waders in the Wadden Sea depends on the variation in energy density, body weight, biomass, burying depth and behaviour of tidal-flat invertebrates. Netherlands Journal of Sea Research 31: 441-476.
Witte F, Goldschmidt T, Goudswaard PC, Ligtvoet W, van Oijen MJP & Wanink JH (1992) Species extinction and concomitant ecological changes in Lake Victoria. Netherlands Journal of Zoology 42: 214-232.
Witte F, Goldschmidt T, Wanink J, van Oijen M, Goudswaard K, Witte-Maas E & Bouton N (1992) The destruction of an endemic species flock: quantitative data on the decline of the haplochromine species from the Mwanza Gulf (Lake Victoria). Environmental Biology of Fishes 34: 1-28.
Zwarts L, Blomert A-M & Wanink JH (1992) Annual and seasonal variation in the food supply harvestable by knot Calidris canutus staging in the Wadden Sea in late summer. Marine Ecology Progress Series 83: 129-139.
Zwarts L & Wanink JH (1991) The macrobenthos fraction accessible to waders may represent marginal prey. Oecologia (Berlin) 87: 581-587.
Zwarts L & Wanink J (1989) Siphon size and burying depth in deposit and suspension feeding benthic bivalves. Marine Biology 100: 227-240.
Wanink J & Zwarts L (1985) Does an optimally foraging oystercatcher obey the functional response? Oecologia (Berlin) 67: 98-106.

2) Book chapters
Witte F, Kishe-Machumu MA, Mkumbo OC, Wanink JH, Goudswaard PC, van Rijssel JC & van Oijen MJP (2013) The fish fauna of Lake Victoria during a century of human induced perturbations. In: Snoeks J & Getahun A (eds) Proceedings of the Fourth International Conference on African Fish and Fisheries, Addis Ababa, Ethiopia, 22-26 September 2008. Zoological Documentation Online Series. Royal Museum for Central Africa, Tervuren, Belgium: 49-66.
Balirwa JS, Chapman CA, Chapman LJ, Geheb K, Lowe-McConnell R, Seehausen O, Wanink J, Welcomme R & Witte F (2005) The role of conservation in biodiversity and fisheries sustainability in the Lake Victoria basin. In: Proceedings of Lake Victoria 2000: a new beginning Conference. 15-19 May 2000, Jinja, Uganda. LVFO, Jinja, Uganda: 235-249.
Wanink JH, Witte F, Goudswaard PC, Katunzi EFB & Berger MR (2005) Changes in biomass and predation pressure of zooplanktivorous fish in the sublittoral waters of the Mwanza Gulf of Lake Victoria. In: Proceedings of Lake Victoria 2000: a new beginning Conference. 15-19 May 2000, Jinja, Uganda. LVFO, Jinja, Uganda: 89-95.
Witte F, Wanink JH, Goudswaard PC & Katunzi EFB (2005) Daily phytoplankton intake by fish before the ecological changes in the Mwanza Gulf, Lake Victoria. In: Proceedings of Lake Victoria 2000: a new beginning Conference. 15-19 May 2000, Jinja, Uganda. LVFO, Jinja, Uganda: 79-88.
Wanink JH (2005) Strangers in Lake Victoria: an evolutionary trap for the unsuspecting furu. In: Drent R, Bakker JP, Piersma T & Tinbergen JM (eds) Seeking nature's limits: ecologists in the field. KNNV Publishing, Utrecht: 244-249.
Witte F, Wanink JH, Rutjes HA, van der Meer HJ & van den Thillart GEEJM (2005) Eutrophication and its influences on the fish fauna of Lake Victoria. In: Vikram Reddy M (ed) Restoration and management of tropical eutrophic lakes. Science Publishers Inc, Enfield, New Hampshire: 301-338.
Wanink JH & Joordens JCA (2001) Is Brycinus sadleri from Lake Victoria an anadromous fish? In: Trombitsky I (ed) Academician Leo Berg - 125 years: collection of scientific articles. BIOTICA, Bendery, Moldova: 58-62.
Wanink JH (2000) Vreemde vissen in het Victoriameer: een evolutionaire val voor furu-visjes. In: Tinbergen JM, Bakker JP, Piersma T & van den Broek J (eds) De onvrije natuur: verkenningen van natuurlijke grenzen. KNNV Uitgeverij, Utrecht: 188-193.
Wanink JH & Chifamba PC (1999) Interactions between freshwater fisheries and birds. In: Farina A (ed) Perspectives in ecology: a glance from the VII International Congress of Ecology (Florence 19-25 July 1998). Backhuys Publishers, Leiden: 219-225.
Wanink JH, Goudswaard PC & Berger MR (1999) Rastrineobola argentea, a major resource in the ecosystem of Lake Victoria. In: van Densen WLT & Morris MJ (eds) Fish and fisheries of lakes and reservoirs in southeast Asia and Africa. Westbury Publishing, Otley, UK: 295-309.
Witte F, Goudswaard PC, Katunzi EFB, Mkumbo OC, Seehausen O & Wanink JH (1999) Lake Victoria's ecological changes and their relationships with the riparian societies. In: Kawanabe H, Coulter GW & Roosevelt AC (eds) Ancient lakes: their cultural and biological diversity. Kenobi Productions, Ghent: 189-202.
Wanink JH (1998) The pelagic cyprinid Rastrineobola argentea as a crucial link in the disrupted ecosystem of Lake Victoria: Dwarfs And Giants - African Adventures. PhD Thesis, Rijksuniversiteit Leiden. ISBN: 90 5651 042 8, EburonP&L, Delft, 288 pp.
Wanink JH (1997) Were the effects of Nile perch introduction on Lake Victoria's birds predictable? In: Goss-Custard JD, Rufino R & Luis A (eds) Effect of habitat loss and change on waterbirds. The Stationary Office, London: 131-137.
Wanink JH (1996) Taxonomy and ecology as basic tools in wetland conservation. In: Beilfuss RD, Tarboton WR & Gichuki NN (eds) Proceedings of the 1993 African crane and wetland training workshop. International Crane Foundation. Baraboo, Wisconsin: 527-536.
Ligtvoet W, Mous PJ, Mkumbo OC, Budeba YL, Goudswaard PC, Katunzi EFB, Temu MM, Wanink JH & Witte F (1995) The Lake Victoria fish stocks and fisheries. In: Witte F & van Densen WLT (eds) Fish stocks and fisheries of Lake Victoria: a handbook for field observations. Samara Publishing Limited, Cardigan, UK: 12-53.
Witte F, Goldschmidt T & Wanink JH (1995) Dynamics of the haplochromine cichlid fauna and other ecological changes in the Mwanza Gulf of Lake Victoria. In: Pitcher TJ & Hart PJB (eds) The impact of species changes in African lakes. Chapman & Hall, London: 83-110.
Wanink JH (1992) The pied kingfisher Ceryle rudis and dagaa Rastrineobola argentea: estimating the food-intake of a prudent predator. In: Bennun L (ed) Proceedings of the VIIth Pan African Ornithological Congress, 28 August - 5 September 1988, Nairobi, Kenya. PAOCC, Nairobi: 403-411.
Wanink JH (1991) Survival in a perturbed environment: the effects of Nile perch introduction on the zooplanktivorous fish community of Lake Victoria. In: Ravera O (ed.) Terrestrial and aquatic ecosystems: perturbation and recovery. Ellis Horwood Ltd, Chichester, UK: 269-275.
Wanink JH (1988) The ecology and fishery of dagaa, Rastrineobola argentea (Pellegrin) 1904. In: Fish stocks and fisheries in Lake Victoria. A handbook to the HEST/TAFIRI and FAO/DANIDA regional seminar, Mwanza,January/ February 1989, Appendix II. HEST/TAFIRI Report 53. Rijksuniversiteit Leiden, Leiden / Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIRI), Dar es Salaam.
Zwarts L & Wanink J (1984) How oystercatchers and curlews successively deplete clams. In: Evans PR, Goss-Custard JD & Hale WG (eds) Coastal waders and wildfowl in winter. Cambridge University Press, Cambridge: 69-83.

3) Miscellaneous
Hokken M, Torenbeek R & Wanink J (2012) KRW-maatregelen: zijn er al resultaten? H2O 45 (7): 25-27.
van Goethem J, Berg G, de Vries S, Wanink J, van Nierop K & Ronda M (2010) Het monitoren van stadsnatuur: de Stedelijke Ecologische Structuur Groningen. Stadswerk magazine 2010 (4): 24-27.
Wanink J, Torenbeek R, Wanningen H & van Veen R (2010) Oppervlaktewater in Drenthe wordt warmer. H2O 43 (18): 45-48.
van Dam H, Wanink J, Grijpstra F & Claassen T (2008) Trendanalyse 1981-2005 van hydrobiologische gegevens uit Friesland. H2O 41 (6): 29-33.
Wanink J, van Dam H, Grijpstra F & Claassen T (2008) Invloed van klimaatverandering op fytoplankton van de Friese meren. H2O 41 (23): 32-35.
Witte F, van Oijen M, Kishe-Machumu M & Wanink J (2008) Trettio års forskning om ciklider från Viktoriasjön – Ett ekologisk skådespel som erbjuder nya vetenskapliga möjligheter. Ciklidbladet 41 (4): 28-29.
van Dam H, Wanink JH, Grijpstra F & Claassen THL (2007) Trendanalyse fytoplankton, macrofyten en fytobenthos in Friesland 1981-2005. Diatomededelingen 31: 33-38.
Wanink JH, van Dam H, Claassen THL (2007) Climate change prolongs phytoplankton growing season in shallow Frisian lakes, The Netherlands. SILnews 51: 10.
Witte F, van Oijen M, Kishe-Machumu M & Wanink J (2007) Thirty years research on Lake Victoria cichlids: an ecological drama provides new scientific opportunities. SILnews 51: 12-13.
Witte F, Rutjes C, Wanink J & van den Thillart G (2005) Een adembenemend leven: cichliden en hun aanpassingen aan lage zuurstofconcentraties. Cichlidae 31: 142-149.
Witte F & J Wanink (2003) Beweging in het water. In: Daniëls W (ed) Uit de pas: groei in tijden van chaos. Twynstra Gudde, Amersfoort: 178-195.
Walker P, Wanink J, Oost A, de Vlas J, Asjes J & Hoogenboom F (2000) De Afsluitdijk: verkenning van een natuurlijker zoet-zoutovergang.Zoutkrant 2000 (2): 10.
Wanink JH (2000) Foreign relations. Swara 22 (4): 38-41.
Witte F & Wanink J (2000) De zoöplanktivore cichliden van het Victoriameer: ontdekking, verdwijning en terugkeer. Cichlidae 26: 77-84.
Wanink JH (1998) How predictable were the effects of Nile perch introduction on the Lake Victoria ecosystem? In: Chifamba PC (ed) Proceedings of the ULKRS Seminar Series, University of Zimbabwe. ULKRS Bulletin 1/96: 35-44.
Wanink JH & Zwarts L (1998) Shorebirds and intertidal bivalves: the concept of prey harvestability. In: Chifamba PC (ed) Proceedings of the ULKRS Seminar Series, University of Zimbabwe. ULKRS Bulletin 1/96: 11-18.
Wanink JH & Goudswaard K (1994) Kingfishers, cormorants and man select different sizes of Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea. Journal für Ornithologie 135 (Suppl.): 248.
Wanink JH, Goldschmidt T & Witte F (1989) Recent changes in the zooplanktivorous/insectivorous fish community from the Mwanza Gulf of Lake Victoria. In: WOTRO report for the year 1988. Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research, The Hague: 22-28.


PRESENTATIONS BY JAN H. WANINK

1) Oral papers (• = invited speaker)
Wanink JH & Bijkerk R (2013) From trend to one-time pairwise testing: statistical and economic optimization in the evaluation of intervention effects in seasonal environments. INTECOL 2013: Into the Next 100 Years. London, UK.
Wanink JH (2012) Low competition for fish by birds and man in Lake Victoria, due to differential harvestability. 13th Pan-African Ornithological Congress. Arusha, Tanzania.
• Wanink JH & Witte F (2012) The ecology and diversity of Lake Victoria. Symposium ‘Building on perspectives of Lake Victoria: chain reactions in a social-ecological system’. Wageningen, The Netherlands.
Wanink JH, Torenbeek R, Wanningen H & Bijkerk R (2011) Trends in water temperature in nine canals in the northern Netherlands, during 1974 – 2009: possible effects on chemical and biological water quality. World Canals Conference 2011. Groningen, The Netherlands.
Wanink JH, Kishe-Machumu M & Witte F (2010) Food web changes following introduction of Nile perch (Lates niloticus) into Lake Victoria. 17th International Conference on Aquatic Invasive Species. San Diego, CA, USA.
Wanink JH, Bijkerk R, Heukels MLC, de Jong RW, Loonen MJJE, Schollema PP & Wanningen H (2010) Potential impact of Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) on turbidity and submerged vegetation in Lake Zuidlaardermeer, northern Netherlands. 17th International Conference on Aquatic Invasive Species. San Diego, CA, USA.
Wanink JH, Bijkerk R, Heukels MLC, de Jong RW, Loonen MJJE, Schollema PP & Wanningen H (2008) Potential impact of Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) on turbidity and submerged vegetation in Lake Zuidlaardermeer, northern Netherlands. International Conference ‘Managing Alien Species for Sustainable Development of Aquaculture and Fisheries (MALIAF)’. Florence, Italy.
Wanink JH, de Vlas J & Walker PA (2007) Scope for habitat and species restoration after damming a large estuary in the Netherlands. 12th World Lake Conference (Taal 2007). Jaipur, India.
Wanink JH, Hoogenboezem W, Katunzi EFB, Okedi JY & Witte F (2006) Life-history responses of the Lake Victoria cyprinid Rastrineobola argentea to environmental changes. International Symposium Changing Great Lakes of the World (GLOW IV). Bagamoyo, Tanzania.
Wanink JH (2005) Effects of invasive fish and plant species in Lake Victoria on birds. 11th World Lake Conference. Nairobi, Kenya.
Wanink JH & Goudswaard PC (2005) Invasive fish and plant species in Lake Victoria affect birds on an intercontinental scale. BES Annual Meeting. Hatfield, England.
Wanink JH, Katunzi EFB & Okedi JY (2005) Life-history responses of the Lake Victoria cyprinid Dagaa (Rastrineobola argentea) to environmental changes. BES Annual Meeting. Hatfield, England.
Wanink JH, van der Meer HJ, van Oijen MJP, Wagenaar LC & Witte F (2005) Eutrophication as a trigger for niche expansion in the Lake Victoria cichlid Haplochromis tanaos. 11th World Lake Conference. Nairobi, Kenya.
Wanink JH, Berger MR, Goudswaard PC, Joordens JCA, Katunzi EFB, Kishe MA, Witte F & Zoutendijk J (2005) Lake Victoria's fish community after the Nile perch boom: less species, more interactions. 11th World Lake Conference. Nairobi, Kenya.
Wanink JH (2004) Behavioural flexibility in birds: coping with invasive aliens in Lake Victoria. 11th Pan-African Ornithological Congress. Djerba, Tunisia.
• Wanink JH (2004) Fish responses to eutrophication: tools to test ecological theory (key note paper). XI European Congress of Ichthyology. Tallinn, Estonia.
Wanink JH & Witte F (2004) Recovery of Lake Victoria’s cichlids: green light for blue fish? 5th International Symposium on Tropical Biology: African Biodiversity – Molecules, Organisms, Ecosystems. Bonn, Germany.
• Wanink JH, Goldschmidt T & Witte F (2004) Mimicry or signaling: can eutrophication conclude the dispute on the function of cichlid egg spots? XI European Congress of Ichthyology. Tallinn, Estonia.
Wanink JH, van der Meer HJ, van Oijen MJJP, Wagenaar LC & Witte F (2004) Eutrophication and competitive release as possible causes of niche expansion in the Lake Victoria cichlid Haplochromis tanaos. International Conference on Behaviour and Ecology of Freshwater Fish: Linking Ecology and Individual Behaviour. Silkeborg, Denmark.
Wanink JH (2002) Adaptive foraging behaviour of little egret (Egretta garzetta) following environmental changes in Lake Victoria. 9th Benelux Congress of Zoology. Antwerp, Belgium.
Wanink JH, Katunzi EFB, van Oijen MJP & Witte F (2002) Adaptive responses of fish species surviving anthro-pogenic perturbation in Lake Victoria. Society for Conservation Biology 16th Annual Meeting, Co-hosted by DICE and the British Ecological Society. Canterbury, England.
Wanink JH, Katunzi EFB, Witte F, Zoutendijk J & Joordens JCA (2002) Diet expansion retains food web complexity after species reduction in the sublittoral fish community of Lake Victoria. International Symposium on Comparing Great Lakes of the World (GLOW III): Climate, Food-webs, Biodiversity and Integrated Management. Arusha, Tanzania.
Wanink JH & Goudswaard K. (2001) Changed species composition of Lake Victoria’s lakefly swarms launches migrant warblers. Third Conference of the European Ornithologists Union. Groningen, The Netherlands.
Wanink JH, Katunzi EFB, Witte F & Goldschmidt T (2001) Did species reduction in Lake Victoria change specialist foragers into generalists? Tenth European Congress of Ichthyology. Prague, Czech Republic.
Katunzi EFB, Wanink JH & Witte F (2000) Recent developments in the zooplanktivorous fish community in Lake Victoria and their effects on the sustainable exploitation of Rastrineobola argentea. Lake Victoria 2000: A New Beginning. Jinja, Uganda.
Wanink JH, Witte F, Goudswaard PC & Katunzi EFB (2000) Changes in biomass and predation pressure of zoo-planktivorous fish in the sublittoral waters of the Mwanza Gulf. Lake Victoria 2000: A New Beginning. Jinja, Uganda.
• Wanink JH (1999) Human impact on Lake Victoria’s biodiversity: bad news only? 7th Annual Symposium of the Institute of Ecological and Evolutionary Sciences, Leiden. The Netherlands.
Wanink JH & Witte F (1999) Rapid morphological changes after habitat shift in the zooplanktivorous cyprinid Rastrineobola argentea from Lake Victoria. 6th Benelux Congress of Zoology. Utrecht, The Netherlands.
• Wanink JH (1998) Integration of fisheries ecology and ornithology: the need for a multidisciplinary approach in aquatic ecosystem management. VII International Congress of Ecology. Florence, Italy.
• Wanink JH & Goudswaard PC (1998) Intercontinental effects 30 years after a local fish introduction. VII International Congress of Ecology. Florence, Italy.
Wanink JH & Witte F (1998) Habitat shift and morphological adaptation in the Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea (Cyprinidae): a basis for surviving the introduced Nile perch (Lates niloticus, Centropomidae). Inter-national Conference for The Paradi Association and The Fisheries Society of Africa. Grahamstown, South Africa.
Wanink JH & Witte F (1997) Dynamic dwarfs in Darwin's destroyed dreampond: adaptation and survival of Lake Vic-toria sardines. Ninth International Congress of European Ichthyologists (CEI9) on Fish Biodiversity. Trieste, Italy.
• Wanink JH (1996) How predictable were the effects of Nile perch introduction on the Lake Victoria ecosystem? Seminar, University of Zimbabwe, Lake Kariba Research Station. Kariba, Zimbabwe.
• Wanink JH (1996) Nile perch in Lake Victoria: a predictable trophic cascade? Colloquium, Dept. of Behavioural Ecology, University of Groningen, Groningen. The Netherlands.
Wanink JH & Goudswaard PC (1996) The impact of Lake Victoria's lakefly abundance on Palearctic passerines. 9th Pan-African Ornithological Congress. Accra, Ghana.
Wanink JH & Witte F (1996) Effects of introduced Nile perch on some cyprinids of Lake Victoria. International Symposium on Stocking and Introduction of Fish in Freshwater and Marine Ecosystems. Hull, England.
• Wanink JH & Zwarts L (1996) Shorebirds and intertidal bivalves: the concept of prey harvestability. Seminar, University of Zimbabwe, Lake Kariba Research Station. Kariba, Zimbabwe.
Wanink JH (1995) Handling efficiency of individual oystercatchers determines their diet selection. Colloquium, Dept. of Behavioural Ecology, University of Groningen. Groningen, The Netherlands.
• Wanink JH (1995) Introduction of the Nile perch in Lake Victoria: trophic effects and consequences for the life-histories of some of their fish prey species. Colloquium, Netherlands Institute for Sea Research. Texel, The Netherlands.
Wanink JH (1995) Problems in predicting habitat changes and their effects on piscivorous birds, following Nile perch introduction into Lake Victoria. 10th International Waterfowl Ecology Symposium. Aveiro, Portugal.
Wanink JH (1995) Prospects for the fishery on the small pelagic Rastrineobola argentea in Lake Victoria. Symposium on Lake Tanganyika Research. Kuopio, Finland.
Wanink JH & Berger MR (1995) Jump and dive: Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea adapts its nocturnal movements to the availability of emerging insects. Second Benelux-Congress of Zoology. Leiden, The Netherlands.
Wanink JH & Zwarts L (1995) Can random search and optimal diet models explain delayed exploitation of the bivalve Scrobicularia plana by oystercatchers? 10th International Waterfowl Ecology Symposium. Aveiro, Portugal.
Wanink JH, Hoogenboezem W & Witte F (1994) Stock increase of Rastrineobola argentea in Lake Victoria may be explained by shifts in growth parameters, size at maturity, and size-dependent mortality. International Symposium on Stock Assessment in Inland Fisheries. Hull, England.
Wanink JH & Zwarts L (1994) Diet selection by oystercatchers (Haematopus ostralegus) depends on their efficiency in handling the available prey species. Vth International Behavioral Ecology Congress. Nottingham, England.
Wanink JH, Berger MR & Goudswaard PC (1994) Population rise of Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea following intensified predation by fish, birds and man: effects of a shift in size-dependent mortality. The Royal Society of Edinburgh, International Conference on Aquatic Predators and their Prey. Aberdeen, Scotland.
• Wanink JH & Witte F (1994) Fish community structure in Lake Victoria and the role of the small pelagic cyprinid Rastrineobola argentea in the ecosystem and in the fishery. AADCP International Workshop on lacustrine fish communities in SE-Asia and Africa: Ecology and exploitation. Wageningen, The Netherlands.
Wanink JH (1993) Taxonomy and ecology as basic tools in wetland conservation. African Crane and Wetland Training Workshop. Maun, Botswana.
• Wanink JH (1993) The role of dagaa in the changed ecosystem of Lake Victoria. Cichlid Group Workshop. Leiden, The Netherlands.
Goudswaard PC & Wanink JH (1992) Anthropogenic perturbation in Lake Victoria: Effects of fish introductions and fisheries on fish eating birds. 8th Pan-African Ornithological Congress. Bujumbura, Burundi.
Wanink JH, Goldschmidt T, Goudswaard PC, Makonda K & Witte F (1992) Lake Victoria dagaa (Rastrineobola argentea): Successful fish in a disturbed ecosystem. HYSEA symposium on "Biodiversity, production and conservation in African aquatic ecosystems". Harare, Zimbabwe.
• Wanink JH (1991) Effects of Nile perch (Lates niloticus) introduction into Lake Victoria, East Africa, on the diet of pied kingfishers (Ceryle rudis). Aquatic Birds '91: an international symposium on "Aquatic birds in the trophic web of lakes". Sackville, Canada.
Wanink JH & Zwarts L (1991) Burying depth and body mass of intertidal infauna: do shorebirds select scrags? 109th Stated Meeting of the American Ornithologists' Union. Montreal, Canada.
Wanink JH & Zwarts L (1991) Do the survivorship curves of macrobenthic animals reflect their accessibility to waders? WSG/NIOZ International Symposium on "Shorebirds and the availability of their benthic prey". Texel, The Netherlands.
Wanink JH (1989) Survival in a perturbed environment: the effects of Nile perch introduction on the zooplanktivorous fish community of Lake Victoria. 5th European Ecology Symposium. Siena, Italy.
• Wanink JH (1989) The ecology and fishery of dagaa, Rastrineobola argentea (Pellegrin) 1904. HEST/TAFIRI and FAO/DANIDA Regional Seminar on Fish Stocks and Fisheries in Lake Victoria. Mwanza, Tanzania.
Wanink JH (1988) Recent changes in the zooplanktivorous/insectivorous fish community from the Mwanza Gulf of Lake Victoria. TAFIRI/HEST Workshop. Mwanza, Tanzania.
Wanink JH (1988) The pied kingfisher Ceryle rudis and dagaa Rastrineobola argentea: estimating the food-intake of a prudent predator. 7th Pan-African Ornithological Congress. Nairobi, Kenya.
Wanink JH & Goudswaard PC (1988) Surviving the Nile perch: strategy or chance? HYSEA annual symposium on "State of knowledge and recent advances in freshwater and marine biology in Eastern Africa". Nairobi, Kenya.
• Wanink JH, Ligtvoet W, Chande AI, Goudswaard PC, Kashindye J, Katunzi EFB, Mkumbo OIIW, Msuku B & Witte F (1988) HEST/TAFIRI research in Lake Victoria: some preliminary results and their relevance for fishery management. National seminar on fisheries policy and planning, Ministry of Lands, Natural Resources and Tourism. Dar es Salaam, Tanzania.
Wanink JH & Zwarts L (1983) The functional response of an optimally foraging oystercatcher. 6th International Workshop on the Ecology of Shorebirds. Cardiff, Wales.

2) Posters
Wanink JH, Kruitwagen G, Meier M, de Bijl J & Chan PM (2014) Mitigating pumping stations as major fish migration barriers in the lower Netherlands. NecoV 15th Anniversary Meeting – Connectivity: towards ensuring a future for biodiversity. Den Bosch, The Netherlands.
Wanink JH, Bijkerk R, van Dongen M & Noordam J (2013) Testing for effects of agricultural buffer strips on the ecological quality of adjacent surface waters. INTECOL 2013: Into the Next 100 Years. London, UK.
Wanink JH, Kruitwagen G, Meier M, de Bijl J & Chan PM (2013) Mitigating pumping stations as major fish migration barriers in the lower Netherlands. 8th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS8). Münster, Germany.
Wanink JH (2012) Population influx and adaptive foraging behaviour of little egret in Lake Victoria. 13th Pan-African Ornithological Congress. Arusha, Tanzania.
Wanink JH (2010) Adaptive behavioural responses of piscivorous birds to invasive aliens in Lake Victoria. 25th International Ornithological Congress. Campos do Jordão, SP, Brazil.
Wanink JH, Goldschmidt T, Hoogenboezem W, Katunzi EFB, Okedi JY & Witte F (2008) Nile perch in Lake Victoria: predator introduction boosts recruitment of commercially important cyprinid prey fish. International Conference ‘Managing Alien Species for Sustainable Development of Aquaculture and Fisheries (MALIAF)’. Florence, Italy.
Wanink JH (2007) Reduced egg size in the Lake Victoria cyprinid Rastrineobola argentea: a response to increased fishery, predation or hypoxia? 12th World Lake Conference (Taal 2007). Jaipur, India.
Wanink JH, van Dam H & Claassen THL (2007) Effects of water quality and climate change on phytoplankton growth in shallow Frisian lakes, The Netherlands. 12th World Lake Conference (Taal 2007). Jaipur, India.
Wanink JH, Katunzi EFB, Kishe-Machumu MA & Witte F (2007) Will the post-Nile perch decrease in predator – prey body size ratios in Lake Victoria cichlids enhance food web resilience? 12th World Lake Conference (Taal 2007). Jaipur, India.
Wanink JH, Goldschmidt T & Witte F (2006) The use of eutrophication effects to reveal the function of cichlid egg spots. International Symposium Changing Great Lakes of the World (GLOW IV). Bagamoyo, Tanzania.
Loonen MJJE, Wanink JH, Schollema PP & Wanningen H (2005) Does the Chinese mitten crab change its environment? An experimental approach. 5th International Symposium on the Ecology and Management of Shallow Lakes. Dalfsen, The Netherlands.
Wanink JH & Witte F (2005) Size structured predator-prey interactions in Lake Victoria cichlids drop after competitive release. BES Special Symposium 'Body Size and the Organisation and Function of Aquatic Ecosystems'. Hatfield, England.
Wanink JH & Witte F (2005) Size structured predator-prey interactions in Lake Victoria cichlids drop after competitive release. BES Annual Meeting. Hatfield, England.
Chifamba PC, Chifamba N & Wanink JH (2004) Droplet-drinking drongo defends dripping drawers during drought. 11th Pan-African Ornithological Congress. Djerba, Tunisia.
Wanink JH, Witte F & Berger MR (2004) Can increased water temperature explain the recent habit of Lake Vic-toria’s small pelagic Rastrineobola argentea to move to the bottom after surface-feeding? International Conference on Behaviour and Ecology of Freshwater Fish: Linking Ecology and Individual Behaviour. Silkeborg, Denmark.
Wanink JH & Witte F (2003) Hervorming in de Hofvijver: veranderende vissen in het Victoriameer. NecoV Wintermeeting 2002/2003. Leiden, The Netherlands.
Wanink JH, Berger MR, Goldschmidt T, Goudswaard PC, Kashindye JJ, Katunzi EFB & Witte F (2000) Cascading effects of Nile perch introduction into East African Lake Victoria reach intercontinental levels. BES/ESA joint symposium on Ecology: Achievement and Challenge. Orlando, USA.
Wanink JH & Witte F (1998) Intraguild predation in Lake Victoria: was the food web really simplified after the Nile perch boom? International Conference for The Paradi Association and The Fisheries Society of Africa. Grahamstown, South Africa.
Wanink JH & Goudswaard PC (1997) Are oxycline dwelling Lake Victoria sardines seeking predation refuge? Ninth International Congress of European Ichthyologists (CEI9) on Fish Biodiversity. Trieste, Italy.
Goudswaard PC & Wanink JH (1996) Spatial and temporal variations in the occurrence of Palearctic warblers around Lake Victoria. 9th Pan-African Ornithological Congress. Accra, Ghana.
Wanink JH & Goudswaard PC (1994) Kingfishers, cormorants and man select different sizes of Lake Victoria sardine Rastrineobola argentea. XXI International Ornithological Congress. Vienna, Austria.
Wanink JH, Berger MR & Witte F (1992) Kingfishers at Fishburger Queens: eating Victorian fast food on the wing. 8th Pan-African Ornithological Congress. Bujumbura, Burundi.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Gezondheidszorg & Farmacie
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jan Wanink te bekijken

Mijn documenten