• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Als werknemer heb ik laten zien flexibel te zijn, over doorzettingsvermogen te beschikken, enthousiasme uit te stralen, daadkracht te tonen en te beschikken over een gezond…

Persoonlijk

Als werknemer heb ik laten zien flexibel te zijn, over doorzettingsvermogen te beschikken, enthousiasme uit te stralen, daadkracht te tonen en te beschikken over een gezond verantwoordelijkheidsgevoel. Mijn belangrijkste vaardigheden zijn een goede mondelinge en schriftelijke communicatie, een goede mix van resultaat- en mensgericht leiderschap, beslissingen durven nemen, snel consequenties kunnen overzien van een beslissing of voorstel, en binnen de gestelde kaders zoeken naar creatieve oplossingen voor klantvragen.

Ik heb ruim 18 jaar werkervaring, waarbinnen 11 jaar leidinggevende ervaring binnen een tweetal dynamische organisaties waar het leidinggeven zowel gericht is op het doorvoeren van veranderingen, als ook het waarborgen van het going concern. Mijn leidinggevende stijl kan getypeerd worden als coachend, waarbij het mijn visie is dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid dragen voor zowel hun werk als persoonlijke ontwikkeling. Mijn taak hierbij is hen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren.

Mijn interesse gaat uit naar een functie in de dienstverlenende sector (profit/non-profit), binnen een middelgrootte tot grote organisatie, waar open en transparant gecommuniceerd wordt, de verantwoordelijkheid laag belegd is in de organisatie, waar ruimte bestaat voor eigen initiatief en waar binnen gestelde kaders vrijheid is om te handelen.

Als leidinggevende ambieer ik zowel een indirecte management functie, waarbij ik leiding geef aan bijvoorbeeld teamleiders, als een direct leidinggevende functie met een teamgrootte van ongeveer 15-25 personen. De afdelingen die mij het meeste aanspreken hebben te maken met producten t.b.v. externe klanten (zowel eindklant als intermediair), interne zaken (financieel/economisch/administratief) en facilitaire zaken.

Naast mijn interesse voor een leidinggevende functie spreekt mij ook een functie van beleidsmedewerker of
business-consultant/adviseur aan. Door mijn opgedane ervaring in veranderingstrajecten, met name vanuit leidinggevende posities, heb ik goed inzicht verkregen omtrent de impact van veranderingen op operationeel niveau binnen een organisatie. Ik heb ervaren dat het belangrijk is dat er voldoende draagvlak gecreëerd wordt bij veranderingen, dat de knelpunten goed inzichtelijk worden gebracht, dat de communicatie helder en duidelijk is en dat bij invoering van een verandering de going concern gewaarborgd blijft. Mijn inziens is dit inzicht van toegevoegde waarde voor een functie van beleidsmedewerker of business-consultant/adviseur.

Ik ben per direct en full-time beschikbaar. Mijn voorkeur gaat uit naar een functie in de provincies Noord-Brabant en Limburg

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Organisatie: MIK Kinderopvang

Functie: Hoofd Klantenservice en Gastouderbureau MIK Kinderopvang te Maastricht
Periode: mei 2008 tot september 2014 (wegens reorganisatie)
In deze functie was is verantwoordelijk voor het verkoop- en plaatsingsproces van kinderen op een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of bij een gastouder. Daarnaast adviseerde ik het managementteam ten aanzien van beleidswijzigingen waarbij ik tevens de haalbaarheid toetste en de consequenties voor de gehele organisatie in beeld bracht. Ook was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële begroting van het gastouderbureau en de personele begroting van de afdeling Klantenservice. Verder werd door mij maandelijks een rapportage gemaakt over de ontwikkeling van het aantal geplaatste kinderen bij MIK Kinderopvang. Mijn team bestond uit een 11-tal medewerkers van de afdeling Klantenservice en een 4-tal medewerkers bij het Gastouderbureau. Beide afdelingen hebben onder mijn leiding een verandertraject doorgemaakt met als inzet efficiënter werken ten behoeve van kostenreductie en beperking personele inzet (Bij start van mijn functie in mei 2008 bestond de afdeling Klantenservice uit 18 personen en het Gastouderbureau uit 7 personen). Bij de afdeling Klantenservice is een nieuw werkproces geïntroduceerd en is een nieuw klantsysteem geïmplementeerd. Hierbij zijn medewerkers begeleid naar een nieuwe functie-invulling als gevolg van deze veranderingen. Bij het Gastouderbureau zijn in samenspraak met de medewerkers nieuwe werkprocessen vastgesteld en is gewerkt aan de teamverhoudingen. Tevens was ik contactpersoon namens MIK voor diverse gemeenten en instanties inzake de uitvoering van het plaatsen van kinderen met subsidiegelden van de gemeenten. Daarnaast was ik ook gesprekspartner namens MIK voor de oudercommissie van het Gastouderbureau.


Organisatie UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
Onderstaand een overzicht van mijn loopbaanstappen binnen het UWV c.q. diens rechtsvoorgangers.

Functie: Teammanager Kwaliteit Ziektewet te Breda
Periode: juni 2006 tot mei 2008
In deze functie was ik verantwoordelijk voor de inbedding van de afdeling Kwaliteit Ziektewet binnen de Backoffice Breda. Daarnaast stelde ik beleid op ter verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de uitkeringen ZiekteWet. Ik stuurde integraal een 12-tal medewerkers aan. Tevens droeg ik zorg voor begeleiding/coaching naar taakvolwassenheid van medewerkers. Dit als gevolg van de implementatie van een nieuw werkproces, waarbij de functie van medewerker Kwaliteit gewijzigd werd van een controlerende functie naar een meer adviserende functie. Ook was ik verantwoordelijk voor de teamvorming van de afdeling. Dit naar aanleiding van de teamsamenstelling vanuit een drietal locaties wat onder andere geleid had tot verstoorde collegiale verhoudingen. Dit traject is opgepakt middels teambuilding gericht op zowel de collegiale samenwerking als kwaliteitsverbetering van werk.

Functie: Manager Claim / Projectleider te Eindhoven
Periode: november 2004 tot juni 2006
In deze functie was ik verantwoordelijk voor de implementatie van een verandertraject als gevolg van een gewijzigd werkproces, waarbij multidisciplinaire teams binnen de afdeling zijn gevormd en medewerkers begeleid zijn in het werken binnen deze teams. Gelijktijdig met dit proces heeft wegens bedrijfseconomische redenen personeelsreductie plaatsgevonden. Ook was ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de claimtrajecten betreffende de Wet Arbeidsongeschiktheid. Tevens was ik verantwoordelijk voor het behalen van prestatie-indicatoren op het gebied van kwaliteit, kwantiteit, tijdigheid van productie en personeelsaangelegenheden. In deze functie gaf ik leiding aan een 35-tal medewerkers, bestaande uit administratief/juridisch personeel en HBO/academisch geschoolde functionarissen als verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen, werkzaam op een zestal locaties. Het betrof hier resultaatgerichte sturing waarbij ik afspraken heb gemaakt met medewerkers over te behalen productienormen en doorlooptijden en ik deze heb gemonitord.

Functie: Secretaris Regiomanager te Eindhoven
Periode: augustus 2003 tot november 2004
in deze functie adviseerde ik de Regiomanager over inhoudelijke en procedurele zaken ten behoeve van adequate beleidsvoering en besluitvorming binnen de regio.. Hierbij was ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen voor de Regiomanager, alsmede het inhoudelijk voorbereiden van contacten met interne en externe partijen. Tevens coördineerde en bewaakte ik de uitvoering van de genomen besluiten en was ik verantwoordelijk voor het uitwerken van vraagstukken en opstellen van beleidsnota’s.

Functie: Manager Backoffice te Eindhoven
Periode augustus 2002 tot augustus 2003
In deze functie was ik verantwoordelijk voor het afhandelen van ingestelde claims in het kader van de Wet Arbeidsongeschiktheid.. Ik gaf leiding aan de afdeling Backoffice middels directe aansturing van 2 teamleiders en een 2-tal stafmedewerkers en indirecte aansturing van een 40-tal claimbeoordelaars. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de uitvoering van een tweetal veranderingstrajecten zijnde de implementatie van een nieuw betaalsysteem en de invoering van een nieuw werkproces, waarbij medewerkers toegeleid zijn naar een andere functie.

Functie: Management trainee
Periode: april 1999 tot augustus 2002
Gedurende een periode van ruim twee jaar heb ik een traject gevolgd, onder begeleiding van Bureau Berenschot met als doel een hogere leidinggevende functie. In deze periode heb ik de volgende functies vervuld.
- Teamleider bij de afdeling Defensie ABP (september 2001 tot augustus 2002).
- Verandermanager bij districtskantoor UWV te Den Haag (januari 2001 tot september 2001).
- Directiesecretaris van de toenmalige Directeur Arbeidsgeschiktheid UWV-USZO te Heerlen (april 1999 tot januari 2001).

Functie: Teammanager afdeling Product- en Procesondersteuning te Heerlen
Periode: april 1998 tot april 1999
Mijn voornaamste taak was het integraal leidinggeven aan een team, bestaande uit een 20-tal stafmedewerkers, met verantwoordelijkheid voor juiste instructies en beleidsvoering ten behoeve van de uitvoering van het primair proces.

Functie: Stafmedewerker afdeling Product- en Procesondersteuning te Heerlen
Periode: december 1996 tot april 1998
Mijn voornaamste taken waren het vaststellen van beleid en het opstellen van instructies ten behoeve van de uitvoering sociale verzekeringswetten en aanvullende ABP-regelingen. Daarnaast verzorgde ik ook opleidingen in dit kader. Tevens heb ik als projectleider zorg gedragen voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuw verzekeringsproduct.

Functie: Claimbeoordelaar uitkeringen te Heerlen
Periode: augustus 1995 tot december 1996
Mijn voornaamste taak was het beoordelen en afhandelen van claims op grond van sociale verzekeringswetten en aanvullende ABP-regelingen.

Werkervaring

Organisatie: MIK Kinderopvang

Functie: Hoofd Klantenservice en Gastouderbureau MIK Kinderopvang te Maastricht
Periode: mei 2008 tot september 2014 (wegens reorganisatie)
In deze functie was is verantwoordelijk voor het verkoop- en plaatsingsproces van kinderen op een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of bij een gastouder. Daarnaast adviseerde ik het managementteam ten aanzien van beleidswijzigingen waarbij ik tevens de haalbaarheid toetste en de consequenties voor de gehele organisatie in beeld bracht. Ook was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële begroting van het gastouderbureau en de personele begroting van de afdeling Klantenservice. Verder werd door mij maandelijks een rapportage gemaakt over de ontwikkeling van het aantal geplaatste kinderen bij MIK Kinderopvang. Mijn team bestond uit een 11-tal medewerkers van de afdeling Klantenservice en een 4-tal medewerkers bij het Gastouderbureau. Beide afdelingen hebben onder mijn leiding een verandertraject doorgemaakt met als inzet efficiënter werken ten behoeve van kostenreductie en beperking personele inzet (Bij start van mijn functie in mei 2008 bestond de afdeling Klantenservice uit 18 personen en het Gastouderbureau uit 7 personen). Bij de afdeling Klantenservice is een nieuw werkproces geïntroduceerd en is een nieuw klantsysteem geïmplementeerd. Hierbij zijn medewerkers begeleid naar een nieuwe functie-invulling als gevolg van deze veranderingen. Bij het Gastouderbureau zijn in samenspraak met de medewerkers nieuwe werkprocessen vastgesteld en is gewerkt aan de teamverhoudingen. Tevens was ik contactpersoon namens MIK voor diverse gemeenten en instanties inzake de uitvoering van het plaatsen van kinderen met subsidiegelden van de gemeenten. Daarnaast was ik ook gesprekspartner namens MIK voor de oudercommissie van het Gastouderbureau.


Organisatie UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
Onderstaand een overzicht van mijn loopbaanstappen binnen het UWV c.q. diens rechtsvoorgangers.

Functie: Teammanager Kwaliteit Ziektewet te Breda
Periode: juni 2006 tot mei 2008
In deze functie was ik verantwoordelijk voor de inbedding van de afdeling Kwaliteit Ziektewet binnen de Backoffice Breda. Daarnaast stelde ik beleid op ter verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de uitkeringen ZiekteWet. Ik stuurde integraal een 12-tal medewerkers aan. Tevens droeg ik zorg voor begeleiding/coaching naar taakvolwassenheid van medewerkers. Dit als gevolg van de implementatie van een nieuw werkproces, waarbij de functie van medewerker Kwaliteit gewijzigd werd van een controlerende functie naar een meer adviserende functie. Ook was ik verantwoordelijk voor de teamvorming van de afdeling. Dit naar aanleiding van de teamsamenstelling vanuit een drietal locaties wat onder andere geleid had tot verstoorde collegiale verhoudingen. Dit traject is opgepakt middels teambuilding gericht op zowel de collegiale samenwerking als kwaliteitsverbetering van werk.

Functie: Manager Claim / Projectleider te Eindhoven
Periode: november 2004 tot juni 2006
In deze functie was ik verantwoordelijk voor de implementatie van een verandertraject als gevolg van een gewijzigd werkproces, waarbij multidisciplinaire teams binnen de afdeling zijn gevormd en medewerkers begeleid zijn in het werken binnen deze teams. Gelijktijdig met dit proces heeft wegens bedrijfseconomische redenen personeelsreductie plaatsgevonden. Ook was ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de claimtrajecten betreffende de Wet Arbeidsongeschiktheid. Tevens was ik verantwoordelijk voor het behalen van prestatie-indicatoren op het gebied van kwaliteit, kwantiteit, tijdigheid van productie en personeelsaangelegenheden. In deze functie gaf ik leiding aan een 35-tal medewerkers, bestaande uit administratief/juridisch personeel en HBO/academisch geschoolde functionarissen als verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen, werkzaam op een zestal locaties. Het betrof hier resultaatgerichte sturing waarbij ik afspraken heb gemaakt met medewerkers over te behalen productienormen en doorlooptijden en ik deze heb gemonitord.

Functie: Secretaris Regiomanager te Eindhoven
Periode: augustus 2003 tot november 2004
in deze functie adviseerde ik de Regiomanager over inhoudelijke en procedurele zaken ten behoeve van adequate beleidsvoering en besluitvorming binnen de regio.. Hierbij was ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen voor de Regiomanager, alsmede het inhoudelijk voorbereiden van contacten met interne en externe partijen. Tevens coördineerde en bewaakte ik de uitvoering van de genomen besluiten en was ik verantwoordelijk voor het uitwerken van vraagstukken en opstellen van beleidsnota’s.

Functie: Manager Backoffice te Eindhoven
Periode augustus 2002 tot augustus 2003
In deze functie was ik verantwoordelijk voor het afhandelen van ingestelde claims in het kader van de Wet Arbeidsongeschiktheid.. Ik gaf leiding aan de afdeling Backoffice middels directe aansturing van 2 teamleiders en een 2-tal stafmedewerkers en indirecte aansturing van een 40-tal claimbeoordelaars. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de uitvoering van een tweetal veranderingstrajecten zijnde de implementatie van een nieuw betaalsysteem en de invoering van een nieuw werkproces, waarbij medewerkers toegeleid zijn naar een andere functie.

Functie: Management trainee
Periode: april 1999 tot augustus 2002
Gedurende een periode van ruim twee jaar heb ik een traject gevolgd, onder begeleiding van Bureau Berenschot met als doel een hogere leidinggevende functie. In deze periode heb ik de volgende functies vervuld.
- Teamleider bij de afdeling Defensie ABP (september 2001 tot augustus 2002).
- Verandermanager bij districtskantoor UWV te Den Haag (januari 2001 tot september 2001).
- Directiesecretaris van de toenmalige Directeur Arbeidsgeschiktheid UWV-USZO te Heerlen (april 1999 tot januari 2001).

Functie: Teammanager afdeling Product- en Procesondersteuning te Heerlen
Periode: april 1998 tot april 1999
Mijn voornaamste taak was het integraal leidinggeven aan een team, bestaande uit een 20-tal stafmedewerkers, met verantwoordelijkheid voor juiste instructies en beleidsvoering ten behoeve van de uitvoering van het primair proces.

Functie: Stafmedewerker afdeling Product- en Procesondersteuning te Heerlen
Periode: december 1996 tot april 1998
Mijn voornaamste taken waren het vaststellen van beleid en het opstellen van instructies ten behoeve van de uitvoering sociale verzekeringswetten en aanvullende ABP-regelingen. Daarnaast verzorgde ik ook opleidingen in dit kader. Tevens heb ik als projectleider zorg gedragen voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuw verzekeringsproduct.

Functie: Claimbeoordelaar uitkeringen te Heerlen
Periode: augustus 1995 tot december 1996
Mijn voornaamste taak was het beoordelen en afhandelen van claims op grond van sociale verzekeringswetten en aanvullende ABP-regelingen.

Lees meer

Opleiding

opleidingen/trainingen:

Opleidingen:
Hogeschool Limburg, faculteit HEAO te Sittard, Bedrijfseconomie (diploma januari 1996)
Prof. Cobbenhagencollege voor MEAO te Heerlen, richting Bedrijfsadministratie (diploma 1990)
MAVO, St.Janscollege, scholengemeenschap te Heerlen (diploma 1987)

Cursussen/trainingen:
2009-2010 Situationeel Leiderschap (in-company MIK)
2007 Leergang kwaliteit (in-company UWV)
2005 Groepsgericht coachen (School voor Coaching)
2005 Leidinggeven aan professionals (De Baak)
2004 Leidinggeven aan resultaatgerichte teams met professionals (Atos KPMG)
2000 Persoonlijke effectiviteit (Berenschot)
2000-2002 Leidinggeven in praktijk (Zenger Miller/ABP academie)
1998 Projectmatig werken / projectmanagement (MOC)

PC-vaardigheden
Kennis van Word, Excel, PowerPoint en Internet

Opleiding

opleidingen/trainingen:

Opleidingen:
Hogeschool Limburg, faculteit HEAO te Sittard, Bedrijfseconomie (diploma januari 1996)
Prof. Cobbenhagencollege voor MEAO te Heerlen, richting Bedrijfsadministratie (diploma 1990)
MAVO, St.Janscollege, scholengemeenschap te Heerlen (diploma 1987)

Cursussen/trainingen:
2009-2010 Situationeel Leiderschap (in-company MIK)
2007 Leergang kwaliteit (in-company UWV)
2005 Groepsgericht coachen (School voor Coaching)
2005 Leidinggeven aan professionals (De Baak)
2004 Leidinggeven aan resultaatgerichte teams met professionals (Atos KPMG)
2000 Persoonlijke effectiviteit (Berenschot)
2000-2002 Leidinggeven in praktijk (Zenger Miller/ABP academie)
1998 Projectmatig werken / projectmanagement (MOC)

PC-vaardigheden
Kennis van Word, Excel, PowerPoint en Internet

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Eigenschappen

Als werknemer heb ik laten zien flexibel te zijn, over doorzettingsvermogen te beschikken, enthousiasme uit te stralen, daadkracht te tonen en te beschikken over een gezond verantwoordelijkheidsgevoel. Mijn belangrijkste vaardigheden zijn een goede mondelinge en schriftelijke communicatie, een goede mix van resultaat- en mensgericht leiderschap, beslissingen durven nemen, snel consequenties kunnen overzien van een beslissing of voorstel, en binnen de gestelde kaders zoeken naar creatieve oplossingen voor klantvragen.

Ik heb ruim 18 jaar werkervaring, waarbinnen 11 jaar leidinggevende ervaring binnen een tweetal dynamische organisaties waar het leidinggeven zowel gericht is op het doorvoeren van veranderingen, als ook het waarborgen van het going concern. Mijn leidinggevende stijl kan getypeerd worden als coachend, waarbij het mijn visie is dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid dragen voor zowel hun werk als persoonlijke ontwikkeling. Mijn taak hierbij is hen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren.

Eigenschappen

Als werknemer heb ik laten zien flexibel te zijn, over doorzettingsvermogen te beschikken, enthousiasme uit te stralen, daadkracht te tonen en te beschikken over een gezond verantwoordelijkheidsgevoel. Mijn belangrijkste vaardigheden zijn een goede mondelinge en schriftelijke communicatie, een goede mix van resultaat- en mensgericht leiderschap, beslissingen durven nemen, snel consequenties kunnen overzien van een beslissing of voorstel, en binnen de gestelde kaders zoeken naar creatieve oplossingen voor klantvragen.

Ik heb ruim 18 jaar werkervaring, waarbinnen 11 jaar leidinggevende ervaring binnen een tweetal dynamische organisaties waar het leidinggeven zowel gericht is op het doorvoeren van veranderingen, als ook het waarborgen van het going concern. Mijn leidinggevende stijl kan getypeerd worden als coachend, waarbij het mijn visie is dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid dragen voor zowel hun werk als persoonlijke ontwikkeling. Mijn taak hierbij is hen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Audrey Merkx te bekijken

Mijn documenten