• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik krijg energie wanneer ik een organisatie kan helpen communicatief beter te worden en medewerkers van organisaties aanzet hun eigen grenzen te verleggen waardoor zij hogere prestaties neerzetten.…

Persoonlijk

Ik krijg energie wanneer ik een organisatie kan helpen communicatief beter te worden en medewerkers van organisaties aanzet hun eigen grenzen te verleggen waardoor zij hogere prestaties neerzetten.
Door mijn verschillende rollen en ervaring, beweeg ik gemakkelijk in verschillende omgevingen (profit en non-profit)en kan ik omgaan met verschillende belangen. Ik maak me een organisatie en haar vraagstukken snel eigen waardoor ik op korte termijn al toegevoegde waarde kan bieden. Ik werk met veel plezier samen met en zet graag mijn kennis en ervaring in om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
Ik heb met succes diverse communicatietrajecten van begin tot einde geleid. Ook in politiek-bestuurlijke omgevingen gekenmerkt door tegengestelde belangen en (politieke) afbreukrisico’s. Ik werk met enthousiasme naar resultaten toe. Hiervoor zet ik mijn analytisch denkvermogen in; mijn vermogen om te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau; betrek ik met plezier en als vanzelfsprekend anderen bij de communicatievraagstukken door hun kennis, ervaring en creativiteit in te zetten; en zet ik denken om in handelen en resultaten. Ik beschik over een grote mate van zelfstandigheid, handel proactief, werk graag samen en boek resultaten.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Stichting Philadelphia Zorg, Amersfoort 2011 - heden
Senior Communicatieadviseur, afdeling Communicatie
Corporate communicatie, interne, externe en verandercommunicatie, online en offline communicatie, pers, woordvoering.
Adviseur en aanspreekpunt directies, locatiemanagers, projectleiders en beleidsmedewerkers stafafdelingen. Initiëren, coördineren en uitvoeren van communicatietrajecten gericht op en in samenwerking met medewerkers, cliënten en ouders/ belangenbehartigers en andere (externe) stakeholders.
• Projectteamlid en communicatieadviseur innovatieproject: realisatie en implementatie innovaties voor cliënten met ouderdomsproblematiek en ernstig meervoudig beperkingen.
• Communicatieadviseur specifiek voor de afdeling Zorg (beleidsontwikkeling en –implementatie, verbeteren kwaliteit van de zorg)
• Advies en realisatie communicatie stakeholders in kader van verzelfstandiging team Bewindvoering.
• Coördinatie en uitvoering interne communicatie Phocus (reorganisatie).

Gemeente Amersfoort 2009 - 2011
Communicatieadviseur, Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Externe communicatie, online en offline communicatiemiddelen, social media, persberichten.
Adviseur van en aanspreekpunt voor management en beleidsadviseurs afdeling Economische Zaken & Wonen; team Monumentenzorg; en projectleiders riolering- en herinrichtingprojecten en Ruimtelijke Ordening. Initiëren, leidinggeven en uitvoeren van participatietrajecten met bewoners en bedrijven. Samenwerken met en afstemmen van communicatie met externe partijen zoals bedrijven, ondernemers, aannemers, bewoners en belangenverenigingen.
• Project Park Randenbroek: communicatiestrategie ontwikkeld en eerste digitale bewonersparticipatietraject inclusief campagne opgezet en uitgevoerd.
• Website voor ondernemers vernieuwd.

Management Consultant, Ordina Public Management Services: opdrachten voor klanten

Communicatieadviseur a.i. Corporate Communicatie, portefeuille Gevangeniswezen en programma Modernisering Gevangeniswezen (MGW: veranderprogramma Gevangeniswezen).
Dienst Justitiële Instellingen, Den Haag 2007 - 2008
Interne, externe en verandercommunicatie.
Adviseur van en aanspreekpunt voor sectordirectie Gevangeniswezen, programmamanager, projectleiders en communicatiemedewerkers van de inrichtingen. Samengewerkt met ketenpartners zoals Ministerie van Justitie, Reclassering, Openbaar Ministerie, Nederlands Politie Instituut.
• Aansturing werkgroep Communicatie Modernisering Gevangeniswezen.
• In een omgeving gekenmerkt door veel overleg, in korte tijd o.a. factsheet met ketenpartners voor nieuwe wetgeving gerealiseerd.

Communicatieadviseur Verbetering Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg
MO groep, Utrecht 2007
Interne, externe en verandercommunicatie.
Klankbord voor de projectleiding.
• In samenwerking met de Bureaus Jeugdzorg vormgegeven aan communicatieplannen, daarbij rekening houdend met de lokale diversiteit van de bureaus.
• Centraal handvatten aangereikt aan het veld die naar eigen inzicht en behoeften lokaal ingevuld werden.

Communicatieadviseur Interbestuurlijk Toezicht Nieuwe Stijl
Ministerie van VROM – inspectie, den Haag 2006 - 2007
Interne en externe communicatie ter ondersteuning van de verandering naar nieuwe stijl die zowel binnen de inspectie als in de relatie tussen de inspectie en het veld werd doorgevoerd.
• In samenwerking met de stakeholders een omgevingsanalyse gemaakt en doelstellingen voor de korte, midden en lange termijn geformuleerd.

Communicatieadviseur Digitalisering van het Subsidieproces (Subsidieplein)
Ministerie van VWS, Den Haag 2006
Interne en externe communicatie ter ondersteuning van de implementatie.
• Communicatieplan eerste fase uitgevoerd.
• Ten behoeve van de implementatie van de tweede fase, een sessie geleid met stakeholders over de ambities voor het project.

Consultant, IBAS Consultancy: opdrachten voor klanten

Communicatieadviseur X-Border-GDI
Provincie Gelderland, Arnhem 2005 - 2006
Interne en externe communicatie programma met als doel het realiseren van een infrastructuur voor uitwisseling van geo- informatie ten behoeve van de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van Ruimtelijke planning, Watermanagement, Rampenbestrijding, Transport, Natuur, Milieu & Toerisme). intern en extern communicatieplan eerste fase opgezet en uitgevoerd.
• De website (internet en extranet) van het programma in zeer korte tijd gerealiseerd en nieuwsbrieven gemaakt.

Coördinator Werkgroep Selectie, Stroom
Gemeente Amersfoort 2005 - 2006
Leiding gegeven aan de werkgroep Selectie (bestaande uit vertegenwoordigers van alle gemeentelijke sectoren) voor het realiseren van een door de organisatie gedragen programma van eisen en wensen waarin de gebruikers hun inbreng herkenden.
• Een goedgekeurd gemeentebreed bestek opgeleverd ten behoeve van de Europese aanbesteding voor een nieuw DMS/RMA.

Procesbegeleider en ondersteuner onderzoek Justitiële Jeugdinrichting
Inspectie Jeugdzorg, Utrecht 2004
Het begeleiden van de samenwerking tussen de medewerkers van de Arbeidsinspectie en de Inspectie Jeugdzorg en het inhoudelijk ondersteunen van de verschillende fasen van het onderzoek.
• Het opgeleverde onderzoeksrapport is door de diverse belanghebbende partijen positief ontvangen.

Communicatieadviseur
Interpolis Pensioenen, Zoetermeer 2004
Door de manager Klantrelaties, manager Operations en klant goedgekeurd communicatieplan opgeleverd ten behoeve van de overgang van deze nieuwe klant naar Interpolis Pensioenen.

Consultant Evaluatie offertetrajecten
Interpolis Pensioenen, Zoetermeer 2004
In samenwerking met de betrokken medewerkers de offertes
geëvalueerd: zowel op inhoud als proces als van totstandkoming
in relatie tot verkrijgen offertes.
• De aanbevelingen voor verbeteringen zijn overgenomen
door het management team.

Vervolg Consultant, IBAS Consultancy: opdrachten voor klanten
Coördinator Communicatie, Landelijke invoering nieuwe bekostigingssystematiek gehandicaptenzorg
Ministerie van VWS, Den Haag 2001-2002
In samenwerking met de betrokken landelijke belangenpartijen een communicatieplan invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek opgesteld. In de uitvoering verantwoordelijk geweest voor o.a. de coördinatie van landelijke informatiebijeenkomsten voor instellingen, actualisatie en gebruikersvriendelijker maken van het extranet, realiseren uitingen, als vertegenwoordiger van het Ministerie deelnemen aan regionale bijeenkomsten en ondersteunen van het coördinatorenoverleg.

Projectleider Evaluatie, Landelijke invoering nieuwe bekostigingssystematiek gehandicaptenzorg
Ministerie van VWS, Den Haag 2002
Leiding gegeven aan de tussentijdse landelijke evaluatie van de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek door de zorginstellingen, hun koepelorganisaties en de betrokken onderzoeksbureaus. Voorstellen voor verbeteringen gedaan ten behoeve van de kwaliteit van de systematiek en het vervolg van de implementatie. Deze voorstellen zijn door de stuurgroep overgenomen.

Consultant, Activity Projectmanagement Services: opdrachten voor klanten
Projectconsultant Implementatie Baan, ERP systeem
KPN, Utrecht 2001
Analyses gemaakt en adviezen geven op gebied van budget, kwaliteit, planning, organisatie, informatie en samenwerking. De adviezen hebben geleid tot bijsturing van de implementatie.

Projectconsultant werkprocessen GSM masten
KPN, Masten en Antennes 1999-2000
Werkprocessen van ontwerp tot en met oplevering GSM masten in kaart gebracht en voorstellen voor verbeteringen gedaan. Deze voorstellen zijn overgenomen door de manager Operations.

Consultant Millenniumproject Sociale Werkbedrijven
NOSW (huidige Cedris) 1998 - 1999
Adviseren en begeleiden van Sociale Werkbedrijven om hen ‘millenniumproof’ te maken voor het jaar 2000.

Werkervaring

Stichting Philadelphia Zorg, Amersfoort 2011 - heden
Senior Communicatieadviseur, afdeling Communicatie
Corporate communicatie, interne, externe en verandercommunicatie, online en offline communicatie, pers, woordvoering.
Adviseur en aanspreekpunt directies, locatiemanagers, projectleiders en beleidsmedewerkers stafafdelingen. Initiëren, coördineren en uitvoeren van communicatietrajecten gericht op en in samenwerking met medewerkers, cliënten en ouders/ belangenbehartigers en andere (externe) stakeholders.
• Projectteamlid en communicatieadviseur innovatieproject: realisatie en implementatie innovaties voor cliënten met ouderdomsproblematiek en ernstig meervoudig beperkingen.
• Communicatieadviseur specifiek voor de afdeling Zorg (beleidsontwikkeling en –implementatie, verbeteren kwaliteit van de zorg)
• Advies en realisatie communicatie stakeholders in kader van verzelfstandiging team Bewindvoering.
• Coördinatie en uitvoering interne communicatie Phocus (reorganisatie).

Gemeente Amersfoort 2009 - 2011
Communicatieadviseur, Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Externe communicatie, online en offline communicatiemiddelen, social media, persberichten.
Adviseur van en aanspreekpunt voor management en beleidsadviseurs afdeling Economische Zaken & Wonen; team Monumentenzorg; en projectleiders riolering- en herinrichtingprojecten en Ruimtelijke Ordening. Initiëren, leidinggeven en uitvoeren van participatietrajecten met bewoners en bedrijven. Samenwerken met en afstemmen van communicatie met externe partijen zoals bedrijven, ondernemers, aannemers, bewoners en belangenverenigingen.
• Project Park Randenbroek: communicatiestrategie ontwikkeld en eerste digitale bewonersparticipatietraject inclusief campagne opgezet en uitgevoerd.
• Website voor ondernemers vernieuwd.

Management Consultant, Ordina Public Management Services: opdrachten voor klanten

Communicatieadviseur a.i. Corporate Communicatie, portefeuille Gevangeniswezen en programma Modernisering Gevangeniswezen (MGW: veranderprogramma Gevangeniswezen).
Dienst Justitiële Instellingen, Den Haag 2007 - 2008
Interne, externe en verandercommunicatie.
Adviseur van en aanspreekpunt voor sectordirectie Gevangeniswezen, programmamanager, projectleiders en communicatiemedewerkers van de inrichtingen. Samengewerkt met ketenpartners zoals Ministerie van Justitie, Reclassering, Openbaar Ministerie, Nederlands Politie Instituut.
• Aansturing werkgroep Communicatie Modernisering Gevangeniswezen.
• In een omgeving gekenmerkt door veel overleg, in korte tijd o.a. factsheet met ketenpartners voor nieuwe wetgeving gerealiseerd.

Communicatieadviseur Verbetering Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg
MO groep, Utrecht 2007
Interne, externe en verandercommunicatie.
Klankbord voor de projectleiding.
• In samenwerking met de Bureaus Jeugdzorg vormgegeven aan communicatieplannen, daarbij rekening houdend met de lokale diversiteit van de bureaus.
• Centraal handvatten aangereikt aan het veld die naar eigen inzicht en behoeften lokaal ingevuld werden.

Communicatieadviseur Interbestuurlijk Toezicht Nieuwe Stijl
Ministerie van VROM – inspectie, den Haag 2006 - 2007
Interne en externe communicatie ter ondersteuning van de verandering naar nieuwe stijl die zowel binnen de inspectie als in de relatie tussen de inspectie en het veld werd doorgevoerd.
• In samenwerking met de stakeholders een omgevingsanalyse gemaakt en doelstellingen voor de korte, midden en lange termijn geformuleerd.

Communicatieadviseur Digitalisering van het Subsidieproces (Subsidieplein)
Ministerie van VWS, Den Haag 2006
Interne en externe communicatie ter ondersteuning van de implementatie.
• Communicatieplan eerste fase uitgevoerd.
• Ten behoeve van de implementatie van de tweede fase, een sessie geleid met stakeholders over de ambities voor het project.

Consultant, IBAS Consultancy: opdrachten voor klanten

Communicatieadviseur X-Border-GDI
Provincie Gelderland, Arnhem 2005 - 2006
Interne en externe communicatie programma met als doel het realiseren van een infrastructuur voor uitwisseling van geo- informatie ten behoeve van de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van Ruimtelijke planning, Watermanagement, Rampenbestrijding, Transport, Natuur, Milieu & Toerisme). intern en extern communicatieplan eerste fase opgezet en uitgevoerd.
• De website (internet en extranet) van het programma in zeer korte tijd gerealiseerd en nieuwsbrieven gemaakt.

Coördinator Werkgroep Selectie, Stroom
Gemeente Amersfoort 2005 - 2006
Leiding gegeven aan de werkgroep Selectie (bestaande uit vertegenwoordigers van alle gemeentelijke sectoren) voor het realiseren van een door de organisatie gedragen programma van eisen en wensen waarin de gebruikers hun inbreng herkenden.
• Een goedgekeurd gemeentebreed bestek opgeleverd ten behoeve van de Europese aanbesteding voor een nieuw DMS/RMA.

Procesbegeleider en ondersteuner onderzoek Justitiële Jeugdinrichting
Inspectie Jeugdzorg, Utrecht 2004
Het begeleiden van de samenwerking tussen de medewerkers van de Arbeidsinspectie en de Inspectie Jeugdzorg en het inhoudelijk ondersteunen van de verschillende fasen van het onderzoek.
• Het opgeleverde onderzoeksrapport is door de diverse belanghebbende partijen positief ontvangen.

Communicatieadviseur
Interpolis Pensioenen, Zoetermeer 2004
Door de manager Klantrelaties, manager Operations en klant goedgekeurd communicatieplan opgeleverd ten behoeve van de overgang van deze nieuwe klant naar Interpolis Pensioenen.

Consultant Evaluatie offertetrajecten
Interpolis Pensioenen, Zoetermeer 2004
In samenwerking met de betrokken medewerkers de offertes
geëvalueerd: zowel op inhoud als proces als van totstandkoming
in relatie tot verkrijgen offertes.
• De aanbevelingen voor verbeteringen zijn overgenomen
door het management team.

Vervolg Consultant, IBAS Consultancy: opdrachten voor klanten
Coördinator Communicatie, Landelijke invoering nieuwe bekostigingssystematiek gehandicaptenzorg
Ministerie van VWS, Den Haag 2001-2002
In samenwerking met de betrokken landelijke belangenpartijen een communicatieplan invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek opgesteld. In de uitvoering verantwoordelijk geweest voor o.a. de coördinatie van landelijke informatiebijeenkomsten voor instellingen, actualisatie en gebruikersvriendelijker maken van het extranet, realiseren uitingen, als vertegenwoordiger van het Ministerie deelnemen aan regionale bijeenkomsten en ondersteunen van het coördinatorenoverleg.

Projectleider Evaluatie, Landelijke invoering nieuwe bekostigingssystematiek gehandicaptenzorg
Ministerie van VWS, Den Haag 2002
Leiding gegeven aan de tussentijdse landelijke evaluatie van de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek door de zorginstellingen, hun koepelorganisaties en de betrokken onderzoeksbureaus. Voorstellen voor verbeteringen gedaan ten behoeve van de kwaliteit van de systematiek en het vervolg van de implementatie. Deze voorstellen zijn door de stuurgroep overgenomen.

Consultant, Activity Projectmanagement Services: opdrachten voor klanten
Projectconsultant Implementatie Baan, ERP systeem
KPN, Utrecht 2001
Analyses gemaakt en adviezen geven op gebied van budget, kwaliteit, planning, organisatie, informatie en samenwerking. De adviezen hebben geleid tot bijsturing van de implementatie.

Projectconsultant werkprocessen GSM masten
KPN, Masten en Antennes 1999-2000
Werkprocessen van ontwerp tot en met oplevering GSM masten in kaart gebracht en voorstellen voor verbeteringen gedaan. Deze voorstellen zijn overgenomen door de manager Operations.

Consultant Millenniumproject Sociale Werkbedrijven
NOSW (huidige Cedris) 1998 - 1999
Adviseren en begeleiden van Sociale Werkbedrijven om hen ‘millenniumproof’ te maken voor het jaar 2000.

Lees meer

Opleiding

UNIVERSITAIRE OPLEIDINGEN
• Communicatiewetenschap, UvA, 1991-1996
• Propedeuse Politicologie, UvA, 1990-1991

ANDERE OPLEIDINGEN
• Daring Innovation, De Baak, 2014-2015
• Strategisch inzetten social media, Van der Hilst, 2013
• Woordvoering en crisiscommunicatie, Saskia Speelman, 2012
• Basis crisiscommunicatie, VRU, 2010
• Social media, gemeente Amersfoort, 2010
• Partner in communicatie, gemeente Amersfoort, 2009-2010
• Facilitator, Maya van der Zijden, 2005
• Strategische adviesvaardigheden, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, 2001
• Workflow management, Intermediair Management Training, 2000

Opleiding

UNIVERSITAIRE OPLEIDINGEN
• Communicatiewetenschap, UvA, 1991-1996
• Propedeuse Politicologie, UvA, 1990-1991

ANDERE OPLEIDINGEN
• Daring Innovation, De Baak, 2014-2015
• Strategisch inzetten social media, Van der Hilst, 2013
• Woordvoering en crisiscommunicatie, Saskia Speelman, 2012
• Basis crisiscommunicatie, VRU, 2010
• Social media, gemeente Amersfoort, 2010
• Partner in communicatie, gemeente Amersfoort, 2009-2010
• Facilitator, Maya van der Zijden, 2005
• Strategische adviesvaardigheden, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, 2001
• Workflow management, Intermediair Management Training, 2000

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Hobby's & interesses

Sport: fitness, cardio en vechtsport
Lezen

Hobby's & interesses

Sport: fitness, cardio en vechtsport
Lezen

Eigenschappen

PERSOONLIJKE COMPETENTIES
• Goede organisatie sensitiviteit
• Communicatief en organisatorisch vaardig
• Sterk analytisch denkvermogen
• Snelle schakelaar tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
• Initiatiefrijk
• Netwerker
• Flexibel
• Zelfstandig
• Creatief
• Samenwerker

Eigenschappen

PERSOONLIJKE COMPETENTIES
• Goede organisatie sensitiviteit
• Communicatief en organisatorisch vaardig
• Sterk analytisch denkvermogen
• Snelle schakelaar tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
• Initiatiefrijk
• Netwerker
• Flexibel
• Zelfstandig
• Creatief
• Samenwerker

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Marketing Medewerker, Online Marketeer, PR Adviseur, PR Agent
 • Sector: Marketing & Communicatie
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Tara Wierda te bekijken