• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Voor uitgebreide nadere informatie verwijs ik u graag naar mijn website https://www.interimair.info.

Persoonlijk

Voor uitgebreide nadere informatie verwijs ik u graag naar mijn website https://www.interimair.info.

Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd Veghel.

Afdelingsmanager a.i. Inkomen & Voorzieningen.

Gemeente Helmond.

Implementatiemanager verandertraject Werk & Inkomen.

Ambiq, Orthopedagogisch Centrum - LVG-instelling.

Ambiq is een jonge fusieorganisatie van de Eik, ZON en Dreei en biedt specialistische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in Twente, Salland en Drenthe.
• Clustermanager a.i. bovenregionale zorg voor jeugd en volwassenen en IBZW.
Begeleiding van een drietal locaties voor intramurale Volwassenenzorg, waaronder twee woonzorgboerderijen
• Begeleiding IBZW


Gemeente Horst aan de Maas.

Interim hoofd Werk, Inkomen en Zorg

• Ontwikkelen, opzetten en implementeren van nieuw uitvoeringsconcept m.b.t. klantbenadering;
• daarnaast aansturing, vorm en inhoud geven aan de uitvoering van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en tevens lid van het programmamanagementteam Sociaal Domein.

Ambiq, Orthopedagogisch Centrum - LVG-instelling.

• Clustermanager a.i. regio Salland voor een Dagbehandelingsgroep, een Intensieve behandelgroep en een Trainingshuis.
• Clustermanager a.i. regio Drenthe voor 4 Zeer Intensieve Behandelgroepen voor kinderen en jongeren. Tevens contactpersoon voor intern cluster 4 onderwijs.
• Clustermanager a.i. voor een cluster binnen de Volwassenenzorg.
• Clustermanager a.i. regio Twente t.b.v. een Intensieve Behandelgroep voor jonge kinderen en een trainingshuis voor jong-volwassenen.

Gemeente Horst aan de Maas.

Quickscan afdeling Werk, Inkomen en Zorg
• Een kwantitatief en kwalitatief beeld schetsen van de afdeling WIZ. Dit beeld moet bruikbaar zijn als vertrekpunt bij toekomstige ontwikkelingen.

Individueel coachingstraject.

doel: persoonlijke ontwikkeling binnen zelfstandig ondernemerschap.

Taskforce Multifunctionele Landbouw.

Stinz (Stichting Inzet) Olst wil een netwerk creëren van de vele
Leer-, Werk- en Zorgbedrijven (LWZ-bedrijven) op het platteland. Als zij zich specialiseren in b.v. dagbesteding, activering of arbeidstoeleiding, liggen er kansen en kunnen cliënten gerichter worden aangemeld. Dat maakt duidelijker wat ze te bieden hebben. Hierdoor kunnen ook andere financieringsstromen dan de AWBZ worden ingezet.
In opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw onderzoek doen naar de mogelijkheden of en hoe de LWZ-bedrijven hun diensten aan de gemeenten Deventer, Zwolle, Raalte en Olst-Wijhe kunnen aanbieden voor het plaatsen van b.v. langdurig werklozen of mensen die uit de WWB, WSW of Wajong worden gesteund.

G2 samenwerkingsverband gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.

ICT projectleider a.i. binnen e-programma
• realiseren van een KCC (Klant Contact Centrum) gebaseerd op de uitgangspunten van Antwoord©;
• inrichten van de hulpmiddelen ICT / Midoffice / DMS (w.o. GovUnited);
• implementatie van de GovUnited MidOffice Suite bewerkstelligen.

Gemeente Schiedam.

Projectleider ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ (project t.b.v. langdurig werklozen)
• uitwerken van het plan van aanpak inclusief resultaatafspraken;
• als projectleider, kwartiermaker en leidinggevende opzetten, implementeren, faciliteren en aansturen van project;
• verantwoordelijk voor de werving en selectie van 8 tijdelijke klantmanagers die gedurende de projectduur van één jaar worden ingezet om de afgesproken resultaten te behalen;
• doorlichten en aanpassen van de werkprocessen;
• inrichten van de werkplekken;
• meten van de resultaten;
• aansturen van de interim-klantmanagers.
Dit project heeft landelijke bekendheid verworven en een inverdieneffect bereikt van € 2,1 miljoen op I-budget in 1,5 jaar !

Gemeente Schiedam.

Projectleider ‘PIEKEN in Schiedam’ (pilotproject Participatiebudget)
• het uitwerken van het plan van aanpak inclusief de beoogde resultaten (multidisciplinair, integraal, wijkgericht werken op alle domeinen van het Participatiebudget);
• eindverantwoordelijke voor het pilotproject ‘PIEKEN in Schiedam’;
• verantwoordelijk voor de werving en selectie van de pilotmedewerkers;
• het coachen, begeleiden en ondersteunen van de operationeel leidinggevende;
• het mede ontwerpen van pragmatische werkprocessen t.b.v. de pilot;
• het meten en verantwoorden van de beoogde resultaten.

Opleiding Hoger Management voor Zorg en Welzijn.
mentor van student.
Coach/ondersteuner.

Afdelingshoofd Sociale Zaken.

Gemeente Schiedam.

Interim-teamleider bij de afdeling Werk
• zorgdragen voor de bedrijfsvoering van het Aanvraagteam binnen de afdeling Werk en het integraal leidinggeven aan dit team. Dit betreft de aansturing van 20 medewerkers, bestaande uit receptiemedewerkers, aanvraagconsulenten en archiefmedewerkers;
• deelname in werkgroep huisvesting vanuit de receptie (onder andere opstellen van afspraken met CWI betreffende het organiseren van taken en bepalen impact op huisvesting);
• aanpassing en afstemming agressieprotocol met CWI, UWV en gemeente;
• fungeren als ‘vooruitgeschoven post’ in de samenwerking met het CWI;
• verzorgen van verdere inbedding van het project Darwin.

Individueel coachingstraject.

Doel: persoonlijke ontwikkeling binnen zelfstandig ondernemerschap.

Individueel coachingstraject.

Bedrijfsleider dienstverlenende organisatie

Intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand in Harderwijk.

Interim-teamleider
• vervangingsopdracht als teamleider van een operationeel team en leiding geven aan ± 13 medewerkers;
• verder vormgeven aan ontwikkelingen m.b.t. ketensamenwerking, re-integratie en uitstroom.

Regionaal Instituut Beschermd Wonen (GGZ) in Den Haag.

Interim-teammanager
• teammanager van 2 RVE’s op 5 locaties, bestaande uit ± 35 medewerkers;
• uitvoering geven aan de managementsystematiek zoals verwoord in de uitwerking van de communicatiestructuur en is afgeleid van de organisatiestructuur RIBW Den Haag. Er is hier sprake van een veranderopdracht en de twee RVE’s moeten op de rails worden gezet conform de geldende organisatiestructuur;
• het voeren van jaargesprekken met alle personeelsleden van de 2 RVE’s;
• het voorbereiden van de twee RVE’s voor de HKZ-certificering;
• ondersteuning bieden aan de twee aanwezige coördinerend begeleiders bij de uitvoering van hun functie.

Gemeente Heusden.

Interim-manager
• doorontwikkelen van het bestaande zorgloket tot een Wmo-loket d.m.v. een verdere fysieke, telefonische en digitale vormgeving van het loket;
• afstemming tussen de (gemeentelijke) frontoffice en instellingen in de backoffice.

Regionaal Instituut Beschermd Wonen (GGZ) Den Haag.

Groepscoaching
doel: ondersteuning bieden aan het invulling geven van nieuwe taken/rollen.

Individueel coachingstraject.

Individuele coaching directeur dienstverlenende organisatie.

Individueel coachingstraject.

Individuele coaching in de startfase van zelfstandige onderneming.

Gemeente Vught.

Interim-manager afdeling Samenlevingszaken
• ondersteuning bieden aan het management;
• het opzetten van een lokaal Multidisciplinair Overleg ‘De Kracht van Verbinden’, met als doel: coördinatie en afstemming van zorg en bespreken casuïstiek rondom multiproblemsituaties (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur);
• aansturing en herijking/doorontwikkeling van het loket WegWijs tot een breed Wmo-Zorgloket;
• ondersteuning bij de implementatie van de Wmo;
• tijdelijke ziektevervanging van operationeel manager bij de eenheid Arbeid & Inkomen;
• coaching en ondersteuning bieden bij de operationele eenheid Arbeid & Inkomen;
• voorbereiden en implementeren van een driejarige experimenteerperiode om -met behoud van zelfstandigheid- alle op werk gerichte activiteiten van de eenheid Arbeid & Inkomen, in te brengen in een BVG;
• verhuizing naar nieuw gemeentekantoor voorbereiden en invoering van concept vraaggerichte dienstverlening;
• voorbereiden van het onder één aansturing brengen van de operationele eenheden Arbeid & Inkomen en Wmo-loket.

Visio Noord-Nederland, afdeling Wonen in Echten.

Interim-manager afdeling Wonen.
Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, leren, wonen en werken.
• het geven van dagelijkse leiding aan vijf teams (ca. 40 medewerkers);
• snel en accuraat de vertaalslag maken tussen beleid en uitvoering;
• een actieve bijdrage leveren aan veranderingen binnen het wonen.

Gemeente Bussum.

Interim-afdelingshoofd Sociale Zaken
overbruggingsmanagement t.b.v. de afdeling Sociale Zaken (± 32 fte. incl. Sociale Recherche), met specifieke aandacht voor:
• voortgang veranderingstraject in primaire processen (implementatie/uitwerking visie verwoord in nota ‘Samen verder’, Sociale Zaken Bussum naar de toekomst);
• formatieonderzoek, waarbij vooral een vergelijk met de regiogemeenten wordt gemaakt en waarbij de effecten van recente ontwikkelingen worden meegenomen;
• bedrijfsvoering finetunen;
• (her-)oriëntatie regionale samenwerking op de diverse terreinen;
• goïng concern taken.

Gemeente Bergen op Zoom.

Interim-afdelingshoofd en coach binnen de afdelingen Werk en Inkomen
• ondersteuning bieden aan en coachen van de teamleiders van de afdelingen Werk en Inkomen (57,25 fte.);
• sturen op resultaten op basis van een plan van aanpak van het verbeterplan;
• zorgdragen voor een goede managementrapportage en verantwoordingssystematiek;
• in samenwerking met de sectordirecteur vorm en inhoud geven aan de positionering van kwaliteit en interne controle;
• het structureren en inbedden van Hoogwaardig Handhaven;
• analyseren van de problematiek en het maken van een plan van aanpak om te komen tot oplossingen van de geconstateerde problemen (oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn);
• lid van het sector Management Team.

Gemeente Schiedam.

Coach, adviseur en consultant binnen de afdeling Inkomen
• hulp en ondersteuning bij (cultuur-) veranderingsproces;
• hulp en ondersteuning van managementleden bij het zoeken naar een gewenste managementstijl;
• het verkrijgen van inzicht in de wijze van functioneren en communiceren van medewerkers en management en in mogelijkheden tot verandering/verbetering hiervan;
• het direct leidinggeven aan 3 teams bestandsbeheer, bestaande uit ± 45 medewerkers;
• medeverantwoordelijk voor de reorganisatie, bestaande uit een structuurwijziging en de invoering van klantmanagement.

Gemeente Overbetuwe.

Hoofd afdeling Sociale Zaken van een heringedeelde gemeente van 40.000 inwoners (samenvoeging van Elst, Heteren en Valburg)
• Het proces van samenvoeging implementeren en leiding geven aan 30,3 fte’s (45 medewerkers), integraal verantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en effecten van het beleid en de producten van de afdeling en alle PIOFAH-taken.
• De financiële verantwoording over een kwart van de gemeentebegroting ± € 11.500.000,00.

Gemeente Epe.

Operationeel manager van de afdeling Sociale Zaken van 34.000 inwoners.
• Rechtstreekse aansturing van 25,6 fte’s (30 medewerkers) en verantwoordelijk voor het totale afdelingsmanagement alsook de bedrijfsvoering en het beleid.
• Budgethouder van alle budgetten aangaande de afdeling Sociale Zaken op gebied van personeel, uitvoering en beleid (tezamen goed voor ± fl. 20.000.000,00).

Gemeente Hellendoorn.

Afdeling Sociale Zaken
werkzaam geweest in diverse functies (bijstands-maatschappelijk werkster op MBO-niveau, HBO-niveau, plaatsvervangend sectieleidster, plaatsvervangend chef bureau Sociale Zaken en van 1991 tot 1998 chef bureau Sociale Zaken).
In laatstgenoemde functie gaf ik leiding aan een tweetal integrale productteams van totaal 20,8 fte’s.


Psychiatrisch Centrum Stichting Sint Franciscushof.

Therapeutisch medewerkster binnen de afdeling Arbeidstherapie, begeleidster van het ‘Administratief Centrum’.
Psychiatrisch Centrum Stichting Sint Franciscushof.

Typiste op de opnameadministratie.

Vroom & Dreesmann.
Telefoniste.

Vroom & Dreesmann.
Vakantie- en zaterdaghulp, in de functies van telefoniste en administratief medewerkster.

Werkervaring

Intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd Veghel.

Afdelingsmanager a.i. Inkomen & Voorzieningen.

Gemeente Helmond.

Implementatiemanager verandertraject Werk & Inkomen.

Ambiq, Orthopedagogisch Centrum - LVG-instelling.

Ambiq is een jonge fusieorganisatie van de Eik, ZON en Dreei en biedt specialistische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in Twente, Salland en Drenthe.
• Clustermanager a.i. bovenregionale zorg voor jeugd en volwassenen en IBZW.
Begeleiding van een drietal locaties voor intramurale Volwassenenzorg, waaronder twee woonzorgboerderijen
• Begeleiding IBZW


Gemeente Horst aan de Maas.

Interim hoofd Werk, Inkomen en Zorg

• Ontwikkelen, opzetten en implementeren van nieuw uitvoeringsconcept m.b.t. klantbenadering;
• daarnaast aansturing, vorm en inhoud geven aan de uitvoering van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en tevens lid van het programmamanagementteam Sociaal Domein.

Ambiq, Orthopedagogisch Centrum - LVG-instelling.

• Clustermanager a.i. regio Salland voor een Dagbehandelingsgroep, een Intensieve behandelgroep en een Trainingshuis.
• Clustermanager a.i. regio Drenthe voor 4 Zeer Intensieve Behandelgroepen voor kinderen en jongeren. Tevens contactpersoon voor intern cluster 4 onderwijs.
• Clustermanager a.i. voor een cluster binnen de Volwassenenzorg.
• Clustermanager a.i. regio Twente t.b.v. een Intensieve Behandelgroep voor jonge kinderen en een trainingshuis voor jong-volwassenen.

Gemeente Horst aan de Maas.

Quickscan afdeling Werk, Inkomen en Zorg
• Een kwantitatief en kwalitatief beeld schetsen van de afdeling WIZ. Dit beeld moet bruikbaar zijn als vertrekpunt bij toekomstige ontwikkelingen.

Individueel coachingstraject.

doel: persoonlijke ontwikkeling binnen zelfstandig ondernemerschap.

Taskforce Multifunctionele Landbouw.

Stinz (Stichting Inzet) Olst wil een netwerk creëren van de vele
Leer-, Werk- en Zorgbedrijven (LWZ-bedrijven) op het platteland. Als zij zich specialiseren in b.v. dagbesteding, activering of arbeidstoeleiding, liggen er kansen en kunnen cliënten gerichter worden aangemeld. Dat maakt duidelijker wat ze te bieden hebben. Hierdoor kunnen ook andere financieringsstromen dan de AWBZ worden ingezet.
In opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw onderzoek doen naar de mogelijkheden of en hoe de LWZ-bedrijven hun diensten aan de gemeenten Deventer, Zwolle, Raalte en Olst-Wijhe kunnen aanbieden voor het plaatsen van b.v. langdurig werklozen of mensen die uit de WWB, WSW of Wajong worden gesteund.

G2 samenwerkingsverband gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.

ICT projectleider a.i. binnen e-programma
• realiseren van een KCC (Klant Contact Centrum) gebaseerd op de uitgangspunten van Antwoord©;
• inrichten van de hulpmiddelen ICT / Midoffice / DMS (w.o. GovUnited);
• implementatie van de GovUnited MidOffice Suite bewerkstelligen.

Gemeente Schiedam.

Projectleider ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ (project t.b.v. langdurig werklozen)
• uitwerken van het plan van aanpak inclusief resultaatafspraken;
• als projectleider, kwartiermaker en leidinggevende opzetten, implementeren, faciliteren en aansturen van project;
• verantwoordelijk voor de werving en selectie van 8 tijdelijke klantmanagers die gedurende de projectduur van één jaar worden ingezet om de afgesproken resultaten te behalen;
• doorlichten en aanpassen van de werkprocessen;
• inrichten van de werkplekken;
• meten van de resultaten;
• aansturen van de interim-klantmanagers.
Dit project heeft landelijke bekendheid verworven en een inverdieneffect bereikt van € 2,1 miljoen op I-budget in 1,5 jaar !

Gemeente Schiedam.

Projectleider ‘PIEKEN in Schiedam’ (pilotproject Participatiebudget)
• het uitwerken van het plan van aanpak inclusief de beoogde resultaten (multidisciplinair, integraal, wijkgericht werken op alle domeinen van het Participatiebudget);
• eindverantwoordelijke voor het pilotproject ‘PIEKEN in Schiedam’;
• verantwoordelijk voor de werving en selectie van de pilotmedewerkers;
• het coachen, begeleiden en ondersteunen van de operationeel leidinggevende;
• het mede ontwerpen van pragmatische werkprocessen t.b.v. de pilot;
• het meten en verantwoorden van de beoogde resultaten.

Opleiding Hoger Management voor Zorg en Welzijn.
mentor van student.
Coach/ondersteuner.

Afdelingshoofd Sociale Zaken.

Gemeente Schiedam.

Interim-teamleider bij de afdeling Werk
• zorgdragen voor de bedrijfsvoering van het Aanvraagteam binnen de afdeling Werk en het integraal leidinggeven aan dit team. Dit betreft de aansturing van 20 medewerkers, bestaande uit receptiemedewerkers, aanvraagconsulenten en archiefmedewerkers;
• deelname in werkgroep huisvesting vanuit de receptie (onder andere opstellen van afspraken met CWI betreffende het organiseren van taken en bepalen impact op huisvesting);
• aanpassing en afstemming agressieprotocol met CWI, UWV en gemeente;
• fungeren als ‘vooruitgeschoven post’ in de samenwerking met het CWI;
• verzorgen van verdere inbedding van het project Darwin.

Individueel coachingstraject.

Doel: persoonlijke ontwikkeling binnen zelfstandig ondernemerschap.

Individueel coachingstraject.

Bedrijfsleider dienstverlenende organisatie

Intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand in Harderwijk.

Interim-teamleider
• vervangingsopdracht als teamleider van een operationeel team en leiding geven aan ± 13 medewerkers;
• verder vormgeven aan ontwikkelingen m.b.t. ketensamenwerking, re-integratie en uitstroom.

Regionaal Instituut Beschermd Wonen (GGZ) in Den Haag.

Interim-teammanager
• teammanager van 2 RVE’s op 5 locaties, bestaande uit ± 35 medewerkers;
• uitvoering geven aan de managementsystematiek zoals verwoord in de uitwerking van de communicatiestructuur en is afgeleid van de organisatiestructuur RIBW Den Haag. Er is hier sprake van een veranderopdracht en de twee RVE’s moeten op de rails worden gezet conform de geldende organisatiestructuur;
• het voeren van jaargesprekken met alle personeelsleden van de 2 RVE’s;
• het voorbereiden van de twee RVE’s voor de HKZ-certificering;
• ondersteuning bieden aan de twee aanwezige coördinerend begeleiders bij de uitvoering van hun functie.

Gemeente Heusden.

Interim-manager
• doorontwikkelen van het bestaande zorgloket tot een Wmo-loket d.m.v. een verdere fysieke, telefonische en digitale vormgeving van het loket;
• afstemming tussen de (gemeentelijke) frontoffice en instellingen in de backoffice.

Regionaal Instituut Beschermd Wonen (GGZ) Den Haag.

Groepscoaching
doel: ondersteuning bieden aan het invulling geven van nieuwe taken/rollen.

Individueel coachingstraject.

Individuele coaching directeur dienstverlenende organisatie.

Individueel coachingstraject.

Individuele coaching in de startfase van zelfstandige onderneming.

Gemeente Vught.

Interim-manager afdeling Samenlevingszaken
• ondersteuning bieden aan het management;
• het opzetten van een lokaal Multidisciplinair Overleg ‘De Kracht van Verbinden’, met als doel: coördinatie en afstemming van zorg en bespreken casuïstiek rondom multiproblemsituaties (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur);
• aansturing en herijking/doorontwikkeling van het loket WegWijs tot een breed Wmo-Zorgloket;
• ondersteuning bij de implementatie van de Wmo;
• tijdelijke ziektevervanging van operationeel manager bij de eenheid Arbeid & Inkomen;
• coaching en ondersteuning bieden bij de operationele eenheid Arbeid & Inkomen;
• voorbereiden en implementeren van een driejarige experimenteerperiode om -met behoud van zelfstandigheid- alle op werk gerichte activiteiten van de eenheid Arbeid & Inkomen, in te brengen in een BVG;
• verhuizing naar nieuw gemeentekantoor voorbereiden en invoering van concept vraaggerichte dienstverlening;
• voorbereiden van het onder één aansturing brengen van de operationele eenheden Arbeid & Inkomen en Wmo-loket.

Visio Noord-Nederland, afdeling Wonen in Echten.

Interim-manager afdeling Wonen.
Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, leren, wonen en werken.
• het geven van dagelijkse leiding aan vijf teams (ca. 40 medewerkers);
• snel en accuraat de vertaalslag maken tussen beleid en uitvoering;
• een actieve bijdrage leveren aan veranderingen binnen het wonen.

Gemeente Bussum.

Interim-afdelingshoofd Sociale Zaken
overbruggingsmanagement t.b.v. de afdeling Sociale Zaken (± 32 fte. incl. Sociale Recherche), met specifieke aandacht voor:
• voortgang veranderingstraject in primaire processen (implementatie/uitwerking visie verwoord in nota ‘Samen verder’, Sociale Zaken Bussum naar de toekomst);
• formatieonderzoek, waarbij vooral een vergelijk met de regiogemeenten wordt gemaakt en waarbij de effecten van recente ontwikkelingen worden meegenomen;
• bedrijfsvoering finetunen;
• (her-)oriëntatie regionale samenwerking op de diverse terreinen;
• goïng concern taken.

Gemeente Bergen op Zoom.

Interim-afdelingshoofd en coach binnen de afdelingen Werk en Inkomen
• ondersteuning bieden aan en coachen van de teamleiders van de afdelingen Werk en Inkomen (57,25 fte.);
• sturen op resultaten op basis van een plan van aanpak van het verbeterplan;
• zorgdragen voor een goede managementrapportage en verantwoordingssystematiek;
• in samenwerking met de sectordirecteur vorm en inhoud geven aan de positionering van kwaliteit en interne controle;
• het structureren en inbedden van Hoogwaardig Handhaven;
• analyseren van de problematiek en het maken van een plan van aanpak om te komen tot oplossingen van de geconstateerde problemen (oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn);
• lid van het sector Management Team.

Gemeente Schiedam.

Coach, adviseur en consultant binnen de afdeling Inkomen
• hulp en ondersteuning bij (cultuur-) veranderingsproces;
• hulp en ondersteuning van managementleden bij het zoeken naar een gewenste managementstijl;
• het verkrijgen van inzicht in de wijze van functioneren en communiceren van medewerkers en management en in mogelijkheden tot verandering/verbetering hiervan;
• het direct leidinggeven aan 3 teams bestandsbeheer, bestaande uit ± 45 medewerkers;
• medeverantwoordelijk voor de reorganisatie, bestaande uit een structuurwijziging en de invoering van klantmanagement.

Gemeente Overbetuwe.

Hoofd afdeling Sociale Zaken van een heringedeelde gemeente van 40.000 inwoners (samenvoeging van Elst, Heteren en Valburg)
• Het proces van samenvoeging implementeren en leiding geven aan 30,3 fte’s (45 medewerkers), integraal verantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en effecten van het beleid en de producten van de afdeling en alle PIOFAH-taken.
• De financiële verantwoording over een kwart van de gemeentebegroting ± € 11.500.000,00.

Gemeente Epe.

Operationeel manager van de afdeling Sociale Zaken van 34.000 inwoners.
• Rechtstreekse aansturing van 25,6 fte’s (30 medewerkers) en verantwoordelijk voor het totale afdelingsmanagement alsook de bedrijfsvoering en het beleid.
• Budgethouder van alle budgetten aangaande de afdeling Sociale Zaken op gebied van personeel, uitvoering en beleid (tezamen goed voor ± fl. 20.000.000,00).

Gemeente Hellendoorn.

Afdeling Sociale Zaken
werkzaam geweest in diverse functies (bijstands-maatschappelijk werkster op MBO-niveau, HBO-niveau, plaatsvervangend sectieleidster, plaatsvervangend chef bureau Sociale Zaken en van 1991 tot 1998 chef bureau Sociale Zaken).
In laatstgenoemde functie gaf ik leiding aan een tweetal integrale productteams van totaal 20,8 fte’s.


Psychiatrisch Centrum Stichting Sint Franciscushof.

Therapeutisch medewerkster binnen de afdeling Arbeidstherapie, begeleidster van het ‘Administratief Centrum’.
Psychiatrisch Centrum Stichting Sint Franciscushof.

Typiste op de opnameadministratie.

Vroom & Dreesmann.
Telefoniste.

Vroom & Dreesmann.
Vakantie- en zaterdaghulp, in de functies van telefoniste en administratief medewerkster.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen

- HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma).

- Gedeeltelijke inservice-opleiding tot B-verpleegkundige; te weten de vakken psychiatrie, psychologie en andragogie in het Psychiatrisch Centrum Stichting Sint Franciscushof Raalte (diploma).

- MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma).

- MAVO-IV (diploma).

- Meisjesvakschool.

Cursussen
• Training ‘Treed toe tot Toezicht’
• Training ‘herkennen van en omgaan met nieuwe doelgroepen’ (LVG/GGZ).
• Training Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (K.O.T.).
• Masterclass Verandermanagement van Dr. Paul Kloosterboer.
• Training middelengebruik bij LVB jongeren.
• Masterclass Prof. Dr. Pauline Meurs ‘Prestatie-indicatoren voorbij’ over het verloren vertrouwen in en binnen de zorg.
• Wet WIJ, Ray Geerling.
• Verdiepingscursus Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Ray Geerling.
• Cursus Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Ray Geerling.
• Provocerend leidinggeven, seminar door Jaap Bron, Info-training.
• Orde voor Organisatiekundigen en –adviseurs i.s.m. de Vereniging Gemeentesecretarissen: werkcongres ‘de andere gemeentelijke overheid’.
• ‘Hoe krijgt u ze zover’, seminar verandermanagement door Info-educatie.
• Orde voor Organisatiekundigen en -adviseurs:
- workshop gedragscode
- proview
- workshop BoKS (Body of Knowledge and Skills)
- workshop verandermanagement door Frans van Pinxteren.
• Managementcursus door de Bestuursacademie Oost-Nederland Velp.
• cursus ‘Chefs begeleiden hun team in een veranderende situatie’, Elsevier Opleidingen in opdracht van de Landelijke Veranderings Organisatie.
• cursus ‘Integraal Management‘, Bestuursacademie Oost-Nederland Velp.
• cursus ‘het managen van nieuwe taken’, Bureau Management en Organisatie van de Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg.
• cursus ‘Persoonlijke Communicatievaardigheden voor de Manager’, Bureau Management en Organisatie van de Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg.
• cursus ‘leidinggeven als Teamleider GSD’, Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg.

Opleiding

Opleidingen

- HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma).

- Gedeeltelijke inservice-opleiding tot B-verpleegkundige; te weten de vakken psychiatrie, psychologie en andragogie in het Psychiatrisch Centrum Stichting Sint Franciscushof Raalte (diploma).

- MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma).

- MAVO-IV (diploma).

- Meisjesvakschool.

Cursussen
• Training ‘Treed toe tot Toezicht’
• Training ‘herkennen van en omgaan met nieuwe doelgroepen’ (LVG/GGZ).
• Training Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (K.O.T.).
• Masterclass Verandermanagement van Dr. Paul Kloosterboer.
• Training middelengebruik bij LVB jongeren.
• Masterclass Prof. Dr. Pauline Meurs ‘Prestatie-indicatoren voorbij’ over het verloren vertrouwen in en binnen de zorg.
• Wet WIJ, Ray Geerling.
• Verdiepingscursus Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Ray Geerling.
• Cursus Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Ray Geerling.
• Provocerend leidinggeven, seminar door Jaap Bron, Info-training.
• Orde voor Organisatiekundigen en –adviseurs i.s.m. de Vereniging Gemeentesecretarissen: werkcongres ‘de andere gemeentelijke overheid’.
• ‘Hoe krijgt u ze zover’, seminar verandermanagement door Info-educatie.
• Orde voor Organisatiekundigen en -adviseurs:
- workshop gedragscode
- proview
- workshop BoKS (Body of Knowledge and Skills)
- workshop verandermanagement door Frans van Pinxteren.
• Managementcursus door de Bestuursacademie Oost-Nederland Velp.
• cursus ‘Chefs begeleiden hun team in een veranderende situatie’, Elsevier Opleidingen in opdracht van de Landelijke Veranderings Organisatie.
• cursus ‘Integraal Management‘, Bestuursacademie Oost-Nederland Velp.
• cursus ‘het managen van nieuwe taken’, Bureau Management en Organisatie van de Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg.
• cursus ‘Persoonlijke Communicatievaardigheden voor de Manager’, Bureau Management en Organisatie van de Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg.
• cursus ‘leidinggeven als Teamleider GSD’, Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Fitness, muziek, schouwburg

Hobby's & interesses

Fitness, muziek, schouwburg

Eigenschappen

Analytisch, energiek, inspirerend, betrokken, integer, gestructureerd, kritisch, nauwkeurig, duidelijk, doortastend, besluitvaardig, coachingsvaardigheden, hoge eisen aan zichzelf en de omgeving stellend.
Verander-/peoplemanager die zich op operationeel-tactisch niveau graag bezighoudt met aspecten als (cultuur-)veranderingen, bedrijfsmatig werken, kwaliteit, klant- en resultaatgerichtheid. Iemand die het als een uitdaging ervaart om door middel van coachend leidinggeven de (latent) aanwezige competenties maximaal te ontwikkelen, maar indien noodzakelijk, impopulaire maatregelen niet schuwt.

Eigenschappen

Analytisch, energiek, inspirerend, betrokken, integer, gestructureerd, kritisch, nauwkeurig, duidelijk, doortastend, besluitvaardig, coachingsvaardigheden, hoge eisen aan zichzelf en de omgeving stellend.
Verander-/peoplemanager die zich op operationeel-tactisch niveau graag bezighoudt met aspecten als (cultuur-)veranderingen, bedrijfsmatig werken, kwaliteit, klant- en resultaatgerichtheid. Iemand die het als een uitdaging ervaart om door middel van coachend leidinggeven de (latent) aanwezige competenties maximaal te ontwikkelen, maar indien noodzakelijk, impopulaire maatregelen niet schuwt.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Marlé Nijhuis te bekijken